Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS II)

Systém obchodování s emisními povolenkami je hlavním nástrojem EU na snižování emisí. Zpoplatňuje vypouštění emisí CO2, čímž motivuje k přechodu na čistší zdroje.

Emisní povolenky nově i z vytápění budov a dopravy

Systém obchodování s emisními povolenkami funguje v EU už od roku 2003, resp. 2005. Pokrýval asi 40 % všech emisí v EU v těch emisně nejnáročnějších sektorech jako je např. energetika, sklářský, ocelářský nebo hutní průmysl. Firmy v těchto odvětvích musí za každou tunu vyprodukovaných emisí nakoupit jednu povolenku. V ostatních sektorech vypouštění emisí zpoplatněno nebylo. To se nyní mění.

Jednou ze zásadních součástí balíčku “Fit for 55“ jsou i úpravy směrnice o obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Dochází jednak k rozšíření okruhu spalovacích zdrojů, které do systému spadají a hlavně směrnice nově přichází s úplně novým systémem obchodování s emisními povolenkami do sektorů, kterých se v minulosti netýkala, především do sektoru budov a silniční dopravy. Oba systémy budou fungovat separátně.

I za spalování fosilních paliv v dopravě a v budovách se bude platit za každou tunu CO2.

Z důvodů technické proveditelnosti a administrativní efektivity bude platba předsazena na začátek dodavatelského řetězce. To v praxi znamená, že emisní povolenky nebudou muset jednotlivě nakupovat domácnosti či podniky, ale prodejci paliv (uhlí, plynu, a pohonných hmot). Nemělo by se to týkat dřevní štěpky, pelet a certifikovaného bioplynu a biopaliv.

V oblasti dopravy se v ČR počítá nejen s automobilovou dopravou, ale i se zahrnutím železniční, lodní a letecké dopravy.

V roce 2024 budou regulované subjekty poprvé reportovat množství emisí, ke kterým budou přiřazeny povolenky. Množství povolenek potom bude snižováno každý rok o 5,1 %.

V roce 2027 budou tyto povolenky poprvé zpoplatněny. Část výnosů z těchto povolenek půjde rovnou do Sociálního fondu pro klimatická opatření, další část mohou státy využít jinak s tím, že by měly upřednostnit opatření na snižování emisní. Typicky jde o ekologizaci vytápění, zateplování budov, rozvoj čisté mobility nebo je výnosy možné využít na kompenzaci sociálních dopadů tohoto zpoplatnění u zranitelných skupin obyvatel.

Systém je nastaven tak, aby alespoň v prvních letech po spuštění nedovolil vystoupat cenám za jednu povolenku výše než na 45 €. Pokud budou ceny ropy a plynu v roce 2027 mimořádně vysoké, může se začátek fungování systému o rok odložit.

Podrobnosti vykazování emisí upravuje aktualizované nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

S čím přišla poslední revize?

  • Pro odvětví vytápění budov a silniční dopravy vznikne nový systém obchodování s emisními povolenkami fungující paralelně vedle současného systému.
  • Emisní povolenky budou muset nakupovat prodejci paliv a pohonných hmot.
  • Spuštění systému je naplánováno od roku 2027. Cena povolenky by v prvních letech neměla překročit 45 EUR/t.
  • Výnosy z emisních povolenek budou sloužit k částečnému financování Sociálního fondu pro klimatická opatření, a k dalším opatřením na snižování emisí či sociálních dopadů v členských zemích EU.
fact1

Co to znamená pro průmysl

Tak jako na domácnosti i na podniky dopadne směrnice zdražením vytápění a dopravy. To má motivovat k přechodu na čistší paliva. Výnosy z tohoto systému zároveň mají sloužit na financování programů na snižování emisí. Ty jsou nyní dostupné i pro průmysl. Finální rozhodnutí o využití bude ale záviset na novele zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

cr

Co to znamená pro ČR

Česká republika se bude muset stejně jako ostatní státy vyrovnat s možným zvyšováním cen jak v oblasti silniční dopravy, tak i v oblasti bydlení. Bude muset taktéž nastavit pro ETS II kontrolní systém. Čas na transpozici směrnice do národní legislativy je do poloviny roku 2024. Počítá se, že se transpozice provede novelou zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Skip to content