Sociální fond pro klimatická opatření

Změnou klimatu bývá označován soubor vzájemně provázaných jevů s dopadem na světové klima. Nejčastěji je pod pojmem zmiňován nárůst průměrných teplot vzduchu ve spojitosti s lidskou činností – tzv. globální oteplování.

Základní informace

Snižování emisí má mít přínosy jak pro životní prostředí, tak pro občany. Jenže nově zavedený systému obchodování s emisemi pro budovy, silniční dopravu a paliva povede k zvýšení cen fosilních paliv a může tak zároveň mít negativní dopad na nízkopříjmové osoby a další subjekty.

Sociální fond pro klimatická opatření je novým nástrojem, který bude poskytovat podporu zranitelným skupinám, aby byl co nejvíce kompenzován možný negativní dopad. Smyslem fondu je snaha pomáhat s bojem proti energetické chudobě a zlepšení přístupu k mobilitě a dopravě s nulovými a nízkými emisemi zranitelným skupinám.

  • Energetickou chudobou podle odhadů v EU trpí více než 34 milionů osob. Toto číslo ovšem ještě nezahrnuje osoby, jež se do stavu energetické chudoby dostaly po krizích na energetických trzích od roku 2021.
  • zranitelnými domácnostmi“ jsou míněny domácnosti, které trpí energetickou chudobou nebo domácnosti s nižšími a středními příjmy, jež jsou významně postiženy náklady spojenými se snižováním emisemí skleníkových plynů z budov a nemají dostatečné finanční prostředky na renovaci svých obydlí;
  • zranitelnými mikropodniky“ jsou myšleny mikropodniky, které jsou významně postiženy cenovými dopady zahrnutí emisí skleníkových plynů z budov nebo silniční dopravy. Takové podniky pro účely své činnosti postrádají buď prostředky na renovaci budovy, kterou využívají, nebo na nákup vozidel s nulovými a nízkými emisemi či na přechod na alternativní udržitelné druhy dopravy, včetně veřejné dopravy, podle toho, co je pro ně relevantní;
  • zranitelnými uživateli dopravy“ jsou myšleni jednotlivci a domácnosti potýkající se s dopravní chudobou, avšak rovněž jednotlivci a domácnosti, včetně těch s nízkými a nižšími středními příjmy, kteří jsou významně postiženi cenovými dopady začlenění emise skleníkových plynů ze silniční dopravy a postrádají prostředky na nákup vozidel s nulovými a nízkými emisemi nebo na přechod na alternativní udržitelné druhy dopravy, včetně veřejné dopravy.
fact1

Co to znamená pro průmysl

Peníze z fondu bude možné v období 2026-2032 poskytovat i mikropodnikům. Ty nařízení definuje jako podnik, který zaměstnává méně než deset osob a jehož roční obrat nebo roční rozvaha nepřekračuje 2 miliony EUR. Pro větší podniky podporu z tohoto fondu nebude možné získat.

cr

Co to znamená pro ČR

Fond má pomáhat v boji proti energetické chudobě a má za cíl v České republice zvýšit přístup k mobilitě a dopravě s nulovými a nízkými emisemi. Česká republika obdrží 2,4 % podíl z celkového rozpočtu (až 1,56 miliard €). Členské státy by také měly přispívat alespoň 25 % odhadovaných celkových nákladů svých plánů, což znamená výzvu pro plánování státních rozpočtů v dotčeném období mezi lety 2026-2032.

Skip to content