Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (RED)

Směrnice RED (Renewable Energy Directive) slouží k podpoře a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu členských států Evropské unie.

Z obnovitelných zdrojů nově 42,5 % energie

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (OZE) je hlavním nástrojem EU, který se zabývá podporou energie z OZE. Vyšší podíl energie z OZE využívané v EU je zásadní pro snížení emisí z odvětví energetiky, které v současné době představují více než 75 % veškerých emisí EU, a zajištění alternativ k dovozu fosilních paliv, zejména z Ruska. Přechod na obnovitelnou energii může tyto emise výrazně snížit, což by mělo mít pozitivní vliv na snižování rychlosti změn klimatu, ztrátu biodiverzity a znečištění životního prostředí.

Původním cílem pro rok 2030 stanoveným směrnicí v roce 2018 bylo dosáhnout alespoň 32% podílu spotřebované energie z OZE. V roce 2021 pocházelo v EU z OZE téměř 22 % spotřebované energie. Nový cíl EU pro rok 2030 současný podíl obnovitelné energie téměř zdvojnásobí. V březnu 2023 došlo k dohodě mezi Radou a Evropským parlamentem, aby členské státy dosáhly cíle EU pro podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2030 na nejméně 42,5 %, směřovat by ale měly k překročení hodnoty 45 %. Aby bylo budování nových zdrojů energie jednodušší, přichází směrnice se zrychlením povolovacích řízení v zájmu rychlejšího zavádění těchto zdrojů. Projekty zahrnující obnovitelné zdroje energie jsou považovány za „převažující veřejný zájem“.

Nová změna směrnice výrazně mění podmínky v mnoha sektorech.

Doprava

Cílem EU je snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí, zejména v oblasti emisí skleníkových plynů. Toho se má dosáhnout podporou využívání OZE v dopravě a zvýšením podílu těchto zdrojů na celkové spotřebě energie v dopravním sektoru. Směrnice proto přichází se závazným cílem snížení emisní náročnosti v dopravě o 14,5 %, případně závazným cílem alespoň 29% podílu OZE v dopravě do roku 2030.

Dále musí být zajištěný podíl obnovitelných paliv na úrovni 1 % v roce 2025 a 5,5 % v roce 2030, s tím, že minimálně 1 % musí být tzv. RFNBOs. Tato nová paliva by měla hrát velkou roli především v sektorech dopravy, ve kterých se jeví jako problematické využití elektrické energie (letectví, nákladní doprava, lodní doprava apod.).

Pod zkratkou RFNBOs se skrývají obnovitelná plynná a kapalná paliva nebiologického původu (v originále Renewable Fuels of Non-Biological Origin). V praxi jde například o vodík vyrobený elektrolýzou z přebytků větrných nebo solárních elektráren.

Přesná pravidla pro RFNBOs stanovila Komise v únoru 2023 srkze delegovaný akt a jsou pro podmínky ČR relativně přísná. Aby mohl být například vodík vyráběný formou elektrolýzy považován za „obnovitelný“ nebo „zelený“, musí být buď vyráběn přímo v blízkosti obnovitelného zdroje, na který je napojen, nebo může být daný elektrolyzér napojen na elektrizační soustavu, ale musí odebírat obnovitelnou elektřinu skrze PPA (Power-Purchase Agreement) a zároveň plnit kritéria adicionality, časové a geografické korelace. Zjednodušeně řečeno samotný využívaný zdroj obnovitelné energie nesmí být starší než 36 měsíců (adicionalita), elektrolýza musí probíhat v době, kdy „fouká vítr“ či „svítí slunce“ (časová korelace) a zasmluvněná obnovitelná energie musí pocházet ze stejného regionálního trhu (regionální korelace). Možná je i kombinace obou přístupů. Pro elektrolyzéry instalované do roku konce roku 2027 jsou předpokládány výjimky z některých výše uvedených pravidel, zejména adicionality a časové korelace.


Budovy, vytápění a chlazení

Směrnice stanovuje, že členské státy by měly usilovat o dosažení minimálně 49% podílu obnovitelné energie v energetické spotřebě budov do roku 2030. Tento cíl je indikativní, což znamená, že má charakter doporučení, a tak není zcela závazný.

Dále určuje postupné zvyšování cílů pro využívání OZE v oblasti vytápění a chlazení budov, konkrétně jde o závazné zvýšení o 0,8 % ročně na národní úrovni až do roku 2026 a poté o závazné zvýšení o 1,1 % od roku 2026 do roku 2030. Každý stát má dále určený indikativní cíl, pro Česko republiku byl stanoven cíl 1,6 % ročně. Nové podmínky platí také pro využití biomasy.

Nově se zavádí kaskádový princip využívání dřeva, který bude možné porušit pouze ve výjimečných situacích – například pokud je ohrožena bezpečnost dodávek nebo v případě extrémního počasí. Dřevní biomasa by měla být využívána podle své nejvyšší ekonomické a environmentální přidané hodnoty v tomto pořadí priorit: 1) výrobky na bázi dřeva, 2) prodloužení jejich životnosti, 3) opětovné použití, 4) recyklace, 5) bioenergie a 6) likvidace.

Na energii vyrobenou z kulatin, pařezů a kořenů nebude možno poskytovat finanční podporu.


Průmysl

V sektoru průmyslu by se měl podíl OZE navyšovat o 1,6 procentního bodu ročně.

Cílem je dále vytvářet dostupné a ekonomicky smysluplné alternativy k fosilním palivům pro průmyslové teplo, které by mohly nahradit tato paliva v procesech, kde je potřeba teplo nižší než 200 °C → jedná se o více než polovinu spotřeby tepla v zemích EU v průmyslovém sektoru. Obecně se v sektoru průmyslu počítá s elektrifikací řady procesů, přičemž by tato zvýšená poptávka po elektřině neměla znamenat nárůst výroby elektřiny ze znečisťujících zdrojů (uhlí, nafta, hnědé uhlí, rašelina, ropné břidlice), ale ideálně využívání nízkoemisní (nebo přímo obnovitelné) elektřiny.

Pokud bude jako náhrada fosilního paliva v průmyslu vodík, má se v roce 2030 jednat ze 42 % o tzv. zelený (RFNBO) vodík. V roce 2035 má být podíl takového vodíku 60 %.

RFNBOs mohou být využívána jak pro energetické účely, tak pro neenergetické účely jako surovina nebo materiál v průmyslových odvětvích (výroba oceli, chemický průmysl) → RFNBOs by měly být alternativou tam, kde nejdou fosilní paliva nahradit elektrifikací. 

fact1

Co to znamená pro průmysl

Pro řadu průmyslových odvětví bude dekarbonizace znamenat elektrifikaci procesů. To bude do budoucna znamenat zvýšenou poptávku po elektřině. Ta navíc bude muset být bezemisní a díky požadavkům mj. na ESG bude růst poptávka po vyloženě obnovitelné elektřině včetně záruk původu.

Poroste poptávka i po tepelných čerpadlech všech velikostí včetně průmyslových, které budou zvláště u novostaveb hlavním zdrojem vytápění.

Rozvoj OZE v dopravě společně s regulacemi k emisním normám a rozvoji infrastruktury pro alternativní paliva bude znamenat výraznou elektrifikaci i v tomto tradičně na ropě závislém odvětví. To bude výzvou pro celý český automotive, ale i rafinérský průmysl, který bude muset zvýšit produkci obnovitelných paliv v dopravě včetně RFNBO.

cr

Co to znamená pro ČR

Česko si stanovilo svůj příspěvek k plnění celoevropského cíle na úrovni 30% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě ČR v roce 2030. To bude znamenat hlavně budování nových OZE. Pro tento rozvoj je nutné vytipovat lokality, které jsou pro vybudování nových zdrojů energie vhodné. Projekty OZE bude možné v určitých případech považovat za „převažující veřejný zájem“, což by jejich výstavbu mělo urychlit.

Bude potřeba zajistit dostatečnou kapacitu přenosové a distribuční sítě, která bude muset pojmout nejen mnohem více decentralizovaných zdrojů energie, ale i vyšší poptávku po připojování nových odběrů.

Nevyhnutelná bude také postupná transformace odvětví závislých na fosilních palivech na nové zdroje energie. Zvláště v dopravě bude zvyšování podílu OZE, resp. snižování emisí znamenat výraznou změnu. Výzvou pro Česko to bude výroba RFNBO paliv.

Skip to content