Revize nařízení o využívání půdy a lesnictví (LULUCF)

K dosažení klimatické neutrality nevede pouze snižování emisí. K redukci emisí skleníkových plynů má v EU přispívat i odstraňování CO₂ z atmosféry pomocí jeho zachycování v půdě a lesích.

 
tree-3676924_1280
Lesy a půda jsou velmi důležité z hlediska biologické rozmanitosti, ale také pro čištění vzduchu a vody, ukládání a pohlcování uhlíku a poskytování dřevěných výrobků. Odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (Land use, land-use change, and forestry – LULUCF) má velký potenciál zajistit pohlcování emisí CO2 a i proto  stanovila revize nařízení z března 2023 navýšení příspěvku sektoru LULUCF k celounijnímu emisnímu cíli v roce 2030 na pohlcení 310 milionů tun ekvivalentu CO2. Cíl je stanoven tak, aby členské státy byly dostatečně motivovány důsledně dekarbonizovat i ostatní sektory. 
Pravidla LULUCF se zaměřují na uhlíkovou stopu činností souvisejících s přeměnou, využíváním a obhospodařováním půdy a lesů. Jejich cílem je především prospět jak člověku, tak i životnímu prostředí. K těmto činnostem může docházet v oblastech, jako jsou travní porosty, zemědělská půda nebo lesy.

Co je pohlcování uhlíku?

V kontextu globálního oteplování a klimatických změn se odvětví využívání půdy a lesnictví (LULUCF) stává klíčovým nástrojem pro dosažení klimatické neutrality. LULUCF v EU celkově pohlcuje více uhlíku, než uvolňuje do atmosféry (v roce 2019 sektor LULUCF pohltil téměř 200 milionů tun ekvivalentu CO2). To se děje  díky schopnosti živých stromů a zelených rostlin pohlcovat CO₂ z atmosféry v rámci procesu přirozené fotosyntézy.

S čím přišla revize?

  • Hlavní změnou z dubna 2023 je navýšení celounijních cílů LULUCF z –225 Mt CO2 eq₂ na -310 Mt CO2 eq do roku 2030.
  • Pro každý členský stát se stanoví závazné cíle týkající se zvýšeného čistého pohlcení skleníkových plynů v odvětví LULUCF k roku 2030. Česká republika by měla dosáhnout na -1,228 Mt CO2 eq.
  • Dvoufázový přístup
    • do roku 2025: Každý členský stát má povinnost mít emise a pohlcování emisí v rovnováze.
    • Mezi lety 2026–2030: nový cíl na úrovni EU pro pohlcení ve výši 310 Mt CO2 eq, ke zvýšeným ambicím přispívají cíle členských států týkající se čistých pohlcení.
cr

Co to znamená pro ČR

Česká republika bude mít s plněním nastavených cílů výrazné problémy, což připouští i v Národním klimaticko-energetickém plánu. Především z důvodu kůrovcové kalamity je sektor LULUCF výrazně v nerovnováze - v roce 2020 sektor vypouštěl více než 14 Mt CO2 eq. Podle pesimistického scénáře v NKEPu se Česká republika nedostane do rovnováhy mezi emisemi a jejich pohlcováním ani do roku 2030. Dle optimistického scénáře by ke splnění cílu dojít mohlo, jak ale upozorňuje i komise ve svém vyhodnocení NKEPu, nikde se neudává, jaká opatření by optimistický scénář měl obsahovat a jaké podmínky by pro jeho naplnění měly být splněny.

Skip to content