Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)

Zpoplatňuje emise „ukryté“ ve výrobcích dovážených na vnitřní trh EU.

Evropská unie zavádí „uhlíkové clo“

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je evropské opatření, které má na společném unijním trhu řešit konkurenční výhodu těch mimoevropských výrobců, jejichž produkce není zatížena zpoplatněním vypouštění skleníkových plynů.

  • Tzv. uhlíkové clo budou muset při vstupu na jednotný evropský trh zaplatit dovozci vybraných produktů, na které se v EU vztahuje systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).
  • Z počátku se bude jednat o dováženou elektřinu, železo, ocel, hliník, cement, hnojiva a výrobky z nich. Do budoucna se počítá s rozšířením seznamu.
  • Pokud tedy takové výrobky bude chtít někdo přivést na evropský trh, bude muset deklarovat jejich uhlíkovou stopu a uhradit adekvátní poplatek.
  • Výše cla bude rozdílem mezi cenou emisí uhlíku v zemi výroby a cenou povolenky v EU.
  • Výnosy ze zavedení uhlíkového cla budou ze 75 % příjmem evropského rozpočtu a budou dále využity na klimatická opatření. 25 % výnosů bude příslušet členským státům, jejichž kompetentní autority budou systém administrovat.

Se spuštěním CBAM má být zároveň postupně upuštěno od přidělování bezplatných povolenek evropským výrobcům v rámci směrnice o EU ETS.

Opatření má mj. zamezit přesunu výroby do zemí, kde nejsou emise regulovány, resp. zpoplatněny, a má tedy motivovat ke klimatickým opatřením i ty země, které tak zatím nečiní. Pokud chtějí mimoevropští výrobci dodávat na vnitřní trh EU, budou muset sledovat své emise a dovozce potom uhradit uhlíkový poplatek dle výše emisní stopy daného produktu a rozdílu ceny emisí v zemi výroby a ETS. To by mělo motivovat výrobce i v třetích zemích, aby snižovali emisní stopu své produkce. Na druhou stranu budou tito výrobci stále schopni rozložit náklady na zpoplatněné emise za export do zemí EU do své celkové produkce.

 

„Carbon leakage“

Zpoplatnění vypouštěných emisí vede ke zvýšeným nákladům výrobců. Pro ně proto může být v některých případech výhodnější  přesunout svou výrobu do míst, kde emise zpoplatněny nejsou a zpátky dovážet pouze hotový výrobek. Tento nezamýšlený důsledek klimatických politik se běžně označuje jako únik uhlíku (carbon leakage).

Mechanismus byl v pilotní fázi spuštěn 1. října 2023 a bude postupně rozšiřován. Plného spuštění se dočká v roce 2026. Do té doby budou mít dovozci čas na zjištění emisní stopy dovážených výrobků a přizpůsobení se evropské metodice výpočtu. Zároveň bude potřeba nastavit všechny mechanismy i na straně EU a jejích členských států, aby systém plnil, co je od něj očekáváno. V ČR byla zodpovědnou institucí zvolena Celní správa, přehled užitečných informací a odpovědi na nejčastější otázky zpracovává i Ministerstvo životního prostředí

fact1

Co to znamená pro průmysl

Evropský průmysl po zavedení uhlíkového cla dlouho volal. Evropským výrobcům totiž díky zpoplatnění vypouštění emisí z výroby rostly náklady a zhoršovala se konkurenceschopnost. V rámci konkurence na vnitřním trhu je zavedení CBAM jednoznačně dobrým krokem.

O něco složitější je situace na trzích mimo EU. Evropští výrobci vystaveni mezinárodní konkurenci doposud dostávali část emisních povolenek bezplatně. Tato praxe má se zavedením CBAM skončit. To je proto pro řadu evropských producentů kontroverzní součást mechanismu, neboť bezplatné povolenky evropským výrobcům umožňovaly konkurovat i mimo vnitřní trh EU.

Zavedení CBAM tak sice pomůže řešit konkurenci v rámci vnitřního trhu, ale zrušení bezplatného přídělu povolenek znevýhodní evropské producenty na jiných trzích, kde budou stále konkurovat výrobcům ze zemí, kde emise zpoplatněny nemají.

Dovozci výrobků podléhajících CBAM se musí od 1. 10. 2023 registrovat v rámci přechodného registru a pak čtvrtletně reportovat informace dle přílohy I nařízení. Evropská komise zveřejnila checklisty, které mají dovozcům pomoct identifikovat konkrétní povinnosti, které se jich týkají podle odvětví.

cr

Co to znamená pro ČR

ČR bude muset během přechodného období nastavit všechny mechanismy tak, aby Celní správa mohla CBAM bez problému administrovat a MŽP kontrolovat zprávy a prohlášení o výpočtu emisí a certifikáty, které mají být odevzdány.

Skip to content