Iniciativa pro udržitelnější letecká paliva ReFuel EU

Cílem je zvýšit poptávku a nabídku u udržitelných leteckých palivech (SAF), která mají nižší emise CO2 než kerosin.

plane-170272_1280

Méně emisí z letecké dopravy

Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU je jednou z důležitých součástí Balíčku Fit for 55, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 %. Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2405 o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu cílí na snížení emisí vypouštěných při spalování leteckých paliv. Před pandemií COVID 19 v roce 2019 se letecká doprava podílela na celkových emisích skleníkových plynů v sektoru dopravy 13,4 %.

Letecká doprava je nejvíce integrovaným dopravním módem v rámci vnitřního trhu EU. Kvůli své jasné přeshraniční povaze tak je nutné dekarbonizaci řešit na úrovni EU, což přispěje k celkové dekarbonizaci dopravy. Udržitelnější letecká paliva musí být alespoň v první fází zcela kompatibilní náhradou konvenčních paliv typu kerosin.

Jelikož jsou náklady na zajištění udržitelnějších leteckých paliv vyšší než u konvenčních paliv, cílem nařízení je mimo jiné zajistit srovnatelné podmínky pro společnosti využívající tato pokročilá paliva.

Hlavní principy nařízení

Regulace se nevztahuje na vojenské lety či lety pro humanitární účely, repatriace, záchranné nebo lékařské a další účely. Zároveň jsou nastaveny minimální prahové hodnoty, aby nebyly nepřiměřeně zasaženy malé letecké společnosti a letiště. Zároveň jsou také dočasně vyňaty odlehlé a ostrovní oblasti, které jsou výrazně závislé na letecké dopravě.

Mezi udržitelná letecká paliva (SAF) a syntetická paliva patří certifikovaná biopalivaobnovitelná paliva nebiologického původu (včetně vodíku z obnovitelných zdrojů) a letecká paliva s obsahem recyklovaného uhlíku (např. tzv. solární paliva), která splňují kritéria udržitelnosti a úspor emisí podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie, až do maximální výše 70 %, s výjimkou biopaliv z potravinářských a krmných plodin, jakož i nízkouhlíková letecká paliva (včetně nízkouhlíkového vodíku).

Dodavatelé paliv budou muset zajistit minimální podíl udržitelných leteckých paliv (SAF) a syntetických paliv:

Letiště pak budou muset zaručit nezbytnou infrastrukturu pro skladování těchto paliv.

Dopravci budou muset zajistit čerpání alespoň 90 % paliv přímo na odletovém letišti pro plánovaný let, aby se zabránilo převážení nadbytečného paliva. Tímto je zajištěno doplňování pouze paliva nutného pro provedení letu (jelikož na dalším letišti opět povinnost min. 90 % platí). V praxi se v některých případech načerpává palivo „dopředu“ kvůli vyšší ceně paliva na dalším letišti, což ale znamená zvýšení emisí v důsledku vyšší váhy letadla.

Členské státy určí vnitrostátní orgány k prosazování regulace a vymáhání pokut. Na úrovni EU pak vznikne systém označování environmentální výkonnosti provozovatelů letadel používajících SAF, který bude přístupný spotřebitelům a tím podpoří ekologičtější lety a dopravce.

Výše a sankcí pokut je stanovena členskými státy.

Sankce dopravcům za neplnění čerpání 90 % na daném letišti musí být alespoň ve výši dvojnásobku částky, která je výsledkem součinu roční průměrné ceny leteckého paliva za tunu a celkového ročního nenatankovaného množství.

Sankce dodavatelům paliv za neplnění minimálních podílů udržitelných leteckých paliv musí být alespoň ve výši dvojnásobku částky, která je výsledkem součinu rozdílu mezi roční průměrnou cenou konvenčního leteckého paliva a udržitelných leteckých paliv za tunu a množství leteckých paliv, která nesplňují minimální podíly. Stejná výše platí pro minimální podíly a průměrné podíly u syntetického leteckého paliva.

Zároveň však dodavatelé, kteří nedodali dostatečný podíl těchto paliv, budou muset kromě sankcí také tento deficit chybějících paliv nahradit – tedy dodat dodatečné množství paliv.

Příjmy z pokut by měly být využity na podporu výzkumných a inovačních projektů v oblasti udržitelných leteckých paliv, výroby udržitelných leteckých paliv nebo mechanismů umožňujících překlenout cenové rozdíly mezi udržitelnými leteckými palivy a konvenčními leteckými palivy.

Nařízení také určí pravidla a povinnosti týkající se shromažďování a vykazování údajů pro dodavatele paliv a provozovatele letadel.

Zároveň by na letištích měla být zajištěna podpora dodávek vodíku a elektřiny podle nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR)

Skip to content