Iniciativa pro námořní paliva Fuel EU

Cílem je zvýšit poptávku po obnovitelných a nízkouhlíkových palivech a tím pomoci dekarbonizaci námořní dopravy

nakladni_lod

Nižší emise z námořní dopravy

Iniciativa pro čistší námořní paliva FuelEU je jednou z důležitých součástí Balíčku Fit for 55, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 %.

Cílem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1805 o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES je zajistit využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, tím přispět k dekarbonizaci dopravy a zároveň zajistit hladké fungování námořní dopravy a zabránit narušení vnitřního trhu. V roce 2019 před pandemií COVID 19 se námořní doprava podílela na celkových emisích v dopravním sektoru více než 14 %.

Hlavní principy nařízení

Regulace se vztahuje na námořní dopravu v rámci EU, a to bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plavidla plují.

Nařízení se v případě námořní dopravy z jednoho přístavu členského státu EU do druhé přístavu členského státu EU vztahuje na veškerou energii spotřebovanou lodí během plavby a na energii spotřebovanou v přístavech těchto členských státech.

V případě dopravy z nebo do přístavu mimo jurisdikci EU se nařízení vztahuje na polovinu energie spotřebované lodí během plavby a na energii spotřebovanou (pouze) v přístavech členských státech EU.

Regulace se nevztahuje na menší lodě o hrubé prostornosti (GT – Gross Tonnage, veškerý vnitřní objem trupu plavidla plus vnitřní prostor všech nástaveb nad palubou) pod 5 000 GT, dále na vojenské lodě, lodě k lovu ryb, dřevěné lodě jednoduché konstrukce, lodě bez mechanického pohonu nebo státní lodě, jež nejsou používány k obchodním účelům. Zároveň jsou stanoveny částečné a dočasné výjimky pro ostrovní oblasti, členské státy pak mají právo vyjmout některé trasy z regulace do konce roku 2029.

Lodě nad 5 000 GT sice představují pouze přibližně 55 % všech lodí připlouvajících do přístavů, produkují ale přibližně 90 % emisí CO2 v námořní dopravě.

Intenzita skleníkových plynů z energie (mezní hodnoty) se musí postupně snižovat oproti průměrné intenzitě v roce 2020 takto:

Zároveň se stanovuje zvláštní režim pobídek na podporu využívání tzv. paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu (RFNBO) s vysokým potenciálem dekarbonizace – pro RFNBO je použit multiplikátor k odměňování využití RFNBO pro výpočet intenzity. Od roku 2025 do roku 2033 je multiplikátor 2(krát). Pokud bude podíl RFNBO pro vykazované období 2031 nižší než 1 %, použije se od  2034 2% podíl z roční energie spotřebované na palubě lodi, pokud je RFNBO dostupné technicky a ekonomicky.

Stanovuje se také povinnost osobních a kontejnerových lodí využívat od roku 2030 pro pokrytí všech potřeb elektřiny při kotvení nad 2 hodiny ve velkých přístavech EU dodávky elektřiny z pevniny s cílem zmírnit znečištění ovzduší v přístavech, které se často nacházejí v blízkosti hustě obydlených oblastí. Od roku 2035 pak povinnost platí pro všechna nábřeží i mimo velké přístavy EU. Tím je napomoženo plnění požadavků nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR).

Nařízení stanovuje pravidla pro certifikace paliv a emisních faktorů. Fosilní paliva jsou z procesu certifikace vyloučena.

Vzniká mechanismus dobrovolného sdružování, v jehož rámci budou mít lodě možnost sdružit svou bilanci souladu s dalšími loděmi. Rezerva jako celek musí v průměru splňovat mezní hodnoty intenzity skleníkových plynů.

Zároveň se zavádí mechanismus sankcí FuelEU s jasně daným výpočtem při neplnění mezních hodnot intenzity skleníkových plynů. Příjmy z pokut by měly být použity na projekty na podporu dekarbonizace námořního odvětví s posíleným mechanismem transparentnosti.

Skip to content