Fit for 55

Balíček návrhů legislativy, který má pomoci EU snížit emise a naplnit cíle Zelené dohody. Byl zveřejněn Evropskou komisí v roce 2021 a upravuje legislativu tak, aby reflektovala nový cíl 55% snížení emisí do roku 2030.

Označení Fit for 55 reaguje na to, že se úpravy týkají cílů pro rok 2030 a mají vést ke snížení emisí o 55 % oproti roku 1990.

Jedná se o návrhy na revizi několik stávajících směrnic, které tvoří základ evropských cílů pro rok 2030, a řadu nových návrhů, které mají pomoci naplnit vizi Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu).

Bez úpravy legislativy by dosažení nově odsouhlaseného cíle nebylo možné. 

První část balíčku Fit for 55 byla Evropskou komisí představena 14. července 2021, druhá potom 15. prosince. Celkově jde přibližně o 20 vzájemně provázaných návrhů legislativní povahy a další dokumenty nelegislativní povahy.

Do jednání o konečné podobě jednotlivých návrhů mezi institucemi (Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise) zasáhla v roce 2022 ruská agrese na Ukrajinu. V květnu 2022 navrhla Evropská komise další  soubor opatření, který řešil rychlejší rozvoj OZE a odklon od ruských paliv s názvem REPowerEU.

V roce 2023 prošly první texty celým vyjednávacím kolečkem a byly finálně schváleny. U řady z nich nyní běží lhůta pro národní transpozici. 

Energetika bez emisí


Revize směrnice o obnovitelných zdrojích (RED)
Revize směrnice o energetické účinnosti (EED)
Revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)
Revize nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942

Revize směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem

Revize směrnice o zdanění energie (ETD)

Skip to content