Směrnice o hmotnostech a rozměrech

Návrh revize směrnice má za cíl upravením maximálních limitů pro těžká nákladní vozidla a autobusy zjednodušit a zajisti volný pohyb zboží a osob v EU.

Upravená maximální délka, šířka i hmotnost vozidel

Směrnice Rady 96/53/ES stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz vozidel. Řeší maximální délku, šířku a hmotnost

  • autobusů a nákladních vozidel a jejich přívěsů o hmotnosti přesahující 3,5 t, a
  • osobních vozidel převážejících více než devět osob.

Nízkoemisní vozidla nicméně narážela na limity této směrnice, protože některé nové typy vozidel mohou být těžší a rozměrnější než klasická vozidla se spalovacími motory. Každý členský stát navíc k těmto novým technologiím přistoupil po svém, což znesnadňuje mezinárodní přepravu. Proto Komise přišla v červenci 2023 s návrhem na revizi této směrnice.

Směrnice byla z tohoto důvodu revidována již v roce 2015 ((EU) 2015/719), kdy umožnila zvýšení hmotnosti o jednu tunu u nákladních automobilů a třínápravových autobusů na alternativní paliva, aby se zohlednila hmotnost jejich technologií.

Nařízení (EU) 2019/1242 pak umožnilo zvýšení hmotnosti o další tunu pro nákladní automobily a třínápravové kloubové autobusy s nulovými emisemi. U dvounápravových autobusů zvýšilo maximální hmotnost o 1,5 tuny kvůli novým bezpečnostním požadavkům cestování se zavazadly, většímu počtu cestujících i jejich vyšší hmotnosti.

Směrnice určuje v rámci mezinárodní dopravy a jednotného trhu maximální limity hmotnosti a rozměrů spolu s některými dalšími charakteristikami vozidel na úrovni EU s možností výjimek:

  • délky vozidel s aerodynamickými vlastnostmi, které zvyšují energetickou účinnost,
  • délky vozidel určených pro dopravu zvláštního zboží, například dřeva,
  • délky souprav standardních vozidel (motorových vozidel, přívěsů a návěsů spojených dohromady),
  • délky a hmotnosti vozidel přepravujících kontejnery v intermodální přepravě.

Členské státy mohou povolit vyšší limity hmotnosti pro vnitrostátní dopravu.

Co navrhuje revize?

V rámci červencové revize navrhla Evropská unie řadu úprav.

Je navrhováno změnit definici operace intermodální přepravy, aby silniční nákladní vozidla, přívěsy a návěsy v intermodálních operacích mohly využít navýšení přípustné hmotnosti jako silniční vozidla s kontejnery nebo výměnnými nástavbami, která se používají v kontejnerové intermodální přepravě. Cílem je větší využívání i jiné než kontejnerové intermodální přepravy.

Dále se navrhuje umožnit překročení hmotností i rozměrů u přepravy nedělitelných nákladů. Členské státy také musí zjednodušit a zefektivnit postupy pro vydávání povolení pro přepravu nedělitelných nákladů, aby se zabránilo zdržením. ČS také budou muset mezi sebou spolupracovat např. u požadavků na signalizaci a označení vozidel a odstraňování jazykových překážek jednotlivých států.

Návrh dále např. stanovuje podmínky pro používání Evropských modulárních systémů (EMS – dlouhé jízdní soupravy také označené jako tzv. Ecoliners, Super lorries či v ČR např. gigalinery) překračujících maximální délku soupravy mimo zkušební režimy včetně dohledu nad EMS a také posiluje možnosti využití zkušebních režimů dopravy.

Kvůli velké roztříštěnosti regulace maximální hmotnosti v EU se také navrhuje dočasně povolit a sjednotit používání 44tunových těžkých vozidel na fosilní paliva v mezinárodních pouze silničních operacích mezi těmi členskými státy, které tato těžší vozidla ve vnitrostátních operacích schvalují. Zde tedy jde o zajištění interoperability mezinárodní přepravy, které je ale pro některé subjekty kontroverzní (viz box níže). Dočasně povoluje využití těchto vozidel i v intermodální přepravě, při níž je přípustné navýšení hmotnosti (ze 44/46 až na 48 tun).
Přechodné období by mělo skončit koncem roku 2034 – tedy s očekávanou dostupností těžkých vozidel s nulovými emisemi mj. kvůli povinnostem dle předběžně dohodnuté revize původního nařízení 2019/1242, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla.

Nově budou muset organizátoři operace intermodální přepravy zpřístupňovat údaje o přepravě nákladu prostřednictvím elektronické platformy pro informace o nákladní dopravě (eFTI).

Napříč EU se také sjednocuje délka při naložení u nákladních vozidel pro přepravu vozidel na 20,75 m.

Maximální délky stanovené pro prodloužené kabiny podle nařízení (EU) 2019/1892 se dle návrhu mohou překročit, aby se do těchto kabin mohly instalovat technologie bezemisních pohonů (např. akumulátory a vodíkové nádrže).

Návrh dále zvyšuje maximální hmotnosti (ze 40/42 na 42/44 tun) a rozměry bezemisních těžkých vozidel (+ 90 cm) a nově ruší podmínku, že maximální zvýšení hmotnosti bezemisních těžkých vozidel je omezeno na hmotnost samotné bezemisní technologie, čímž by dopravci měli být ještě více motivováni k přechodu k bezemisní dopravě.

Nově se zohledňují minimální požadavky na počty rychlovah (vážení za jízdy) v síti TEN-T (každých 300 km), čímž by měl být posílen dohled na dodržování maximálních hmotností. ČS by dodržování měly kontrolovat (min. 6 kontrol na milion vozokilometrů), a to např. i v noci.

Aby se podpořila intermodální přeprava, zvyšuje se např. také maximální výška vozidel nebo souprav vozidel, které přepravují vysoké krychlové kontejnery (+ 30 cm).

Během mimořádných situací (např. krizové situace) včetně těch mimo EU mohou ČS zavést výjimky z pravidel.

fact1

Co to znamená pro průmysl a dopravce

Nové limity pro jednotlivé přepravní operace zjednodušuje provozování přeshraniční i vnitrozemské přepravy, zajišťuje potřebnou flexibilitu pro dopravce i objednatele a posiluje fungování vnitřního trhu. Zároveň by některými opatřeními měly být dopravci motivováni k přechodu na bezemisní mobilitu.

Zvýšení limitů hmotnosti pro konvenční nákladní vozidla v mezinárodní dopravě, byť dočasné, je považováno za kontroverzní. Posílení interoperability konvenčních vozidel totiž může zvyšovat zátěž na životní prostředí a také snížit motivaci přechodu k nízkoemisním vozidlům i většímu využívání kombinované dopravy, jelikož zde není např. některými subjekty požadované jasné navázání na intermodální přepravu povinným využitím kontejnerů apod. Zvýšení hmotností a rozměrů by tak mělo být využitelné pouze pro intermodální návěsy, přívěsy a automobily, čímž by se zamezilo negativním vlivům na životní prostředí.

cr

Co to znamená pro ČR

Odvětví dopravy a skladování se na českém HDP podílí přibližně 5,5 % a zaměstnává 6,2 % všech zaměstnanců v ČR.

Větší interoperabilita a flexibilita v přepravě bude znamenat nejen další rozvoj tohoto odvětví, ale také autoprůmyslu a všech odvětví využívajících nákladní dopravu. Zároveň však může dojít k oslabování motivace využívání kombinované dopravy s negativními efekty na životní prostředí, emise i spotřebu energie.

Pro ČR je tedy návrh příležitostí pro další rozvoj, ale zároveň klade na členské státy řadu nových povinností. Větší maximální hmotnosti pak kladou zvýšené požadavky na kvalitu silniční infrastruktury a také na dohled jejich nepřekračování.

Zároveň je otázkou, jak moc se napomůže naplnění cílů balíčku Ekologizace nákladní dopravy a zda naopak nebude mít směrnice negativní efekt.

Skip to content