Nařízení o jednotném výpočtu emisí skleníkových plynů z dopravy

Nařízení CountEmissionsEU by mělo harmonizací výpočtu dopomoci k jednotnému měření dopadů dopravy na životní prostředí a tím i k její dekarbonizaci

Sjednocení výpočtu napříč EU

Cílem nařízení je vytvořit jednotnou evropskou metodiku pro firmy a další subjekty tak, aby byly schopné vypočítat emise skleníkových plynů z nákladní a osobní dopravy. To může sloužit např. pro jasnější a sjednocenější vykazování emisí odběratelům, kteří takové informace vyžadují v rámci svých dekarbonizačních politik a závazků o redukci uhlíkové stopy až do úrovně Scope 3.

S návrhem také souvisí návrh revize směrnice o kombinované dopravě.

Co navrhuje nařízení?

Metodika výpočtu emisí skleníkových plynů v dopravě navazuje na nově přijatou normu ISO/CEN 14083:2023 pro kvantifikaci a vykazování emisí skleníkových plynů vznikajících při provozování dopravních řetězců cestujících a nákladu. Přesné celkové údaje o emisích dopravy „ode dveří ke dveřím“ umožní lepší posuzování dopadů dopravy a případnou volbu šetrnějších řešení.

Regulační rámec pro započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb zahrnuje celý multimodální dopravní řetězec, čímž by měl vytvořit rovné podmínky pro jednotlivé druhy dopravy, segmenty a vnitrostátní sítě EU.

Nařízení nestanovuje samotnou povinnost vykazovat emise skleníkových plynů, ale stanovuje pravidla pro případné vykazování, aby podpořilo další opatření k dekarbonizaci dopravy. Ta mohou zahrnovat doložky o transparentnosti emisí skleníkových plynů ve smlouvách o dopravě, poskytování informací o emisích skleníkových plynů z dané služby cestujícím nebo stanovení kritérií v oblasti klimatu pro postupy zelených veřejných zakázek a programy v oblasti ekologické dopravy.

Opatření mohou být prováděna pomocí individuálních smluv (úřad – firma, firma – firma apod.), ale vždy musí být v souladu se zvláštními pravidly pro výpočet, dokládání a sdělování emisí skleníkových plynů z dopravních služeb, jak je stanoveno v této iniciativě.

Do působnosti nařízení patří všechny emise skleníkových plynů „well-to-wheel“.

Další negativní externality dopravy jako jsou emise látek znečišťujících ovzduší a hluku a následný dopad na zdraví a životní prostředí, časová zpoždění či zranění a úmrtí plynoucí z nehod do oblasti působnosti nepatří.

Metodika normy (EN) ISO 14083:2023 byla založena na několika výzkumných projektech a porovnávána s řadou jiných přístupů a podle Komise se prokázala jako nejvhodnější řešení. Metodika ale musí do budoucna umožnit další vývoj a zabránit případným nechtěným negativním dopadům na jednotlivé módy dopravy.

Nutné bude v rámci měření zajistit dostupnost vstupních údajů, a to i pro malé a střední podniky (MSP).

Vedle primárních dat z měření spotřeby bude možné využívat i sekundární data pomocí standardních hodnot nebo modelů z důvěryhodných zdrojů a využívat např. emisní faktory skleníkových plynů pro jednotlivá paliva či energie.

Well-to-wheel emise

Emisemi skleníkových plynů „od vrtu po kola“ („well-to-wheel“)“ se rozumí emise skleníkových plynů, které vznikají jak při používání vozidla, tak při vzniku daného paliva či energie pro pohon vozidla. Zahrnují tedy emise ze samotné dopravy, ale i z těžby, zpracování, výroby a distribuce paliv.

Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/jec-activities/well-wheels-analyses_en

fact1

Co to znamená pro průmysl a dopravce

Pro průmyslové firmy to může znamenat zvýšení spolehlivosti a dostupnosti dat o emisích skleníkových plynů z dopravy, kterou objednávají. Díky tomu by se mohly lépe rozhodovat o celkových nákladech dopravy, nejenom těch finančních.

Pro dopravce nejsou okamžité dopady tak zřetelné, jelikož nebude povinné vykazování, nicméně i s nepřímým tlakem na dekarbonizaci celého hospodářství může mít tato politika výrazné dopady.

Pro dopravce nabízející nízkoemisní služby by toto pak znamenalo velmi významnou příležitost pro rozšíření svých služeb a etablování na trhu. Pro dopravce, kteří nejsou schopni nabídnout služby v požadované emisní stopě, toto ale do budoucna dobrou zprávou není. Budou potřeba rozsáhlé investice na snížení jejich emisní stopy, což ale také pravděpodobně náklady na dopravu významně zvýší.

Pro obě skupiny pak znamená ověřování dat další výraznou administrativní zátěž.

Malé a střední podniky nebudou muset povinně ověřovat údaje o emisích skleníkových plynů z dopravních služeb a základních postupů výpočtu kvůli přílišné byrokracii. Mohou tak ale činit dobrovolně. Velké společnosti, které budou chtít vykazovat emise skleníkových plynů z dopravy, ale tyto údaje ověřovat budou muset.

cr

Co to znamená pro ČR

Pro ČR nebude mít aplikace nařízení v první chvíli zřetelné dopady. Jde ale o další opatření v rámci snah o větší dekarbonizaci dopravy, tedy s přínosem ve snížení emisí skleníkových plynů a zároveň s tím často souvisejícím snížením emisí ostatních znečišťujících látek.

Znamená to příležitost pro nové firmy a tím i přínos pro HDP, zároveň však bude muset stát pomoci některým dopravním firmám s investicemi.

Jde o další krok k naplnění cílů Ekologizace nákladní dopravy

Skip to content