Ekologizace nákladní dopravy

Doprava v posledních letech neustále roste a s tím roste i její energetická spotřeba a dopad na životní prostředí. I proto byla jednou ze zásadních oblastí Zelené dohody udržitelná doprava.

 

 

Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Nákladní doprava je zodpovědná za více než 30 % emisí CO2 z dopravy a je také významným zdrojem emisí škodlivých látek((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0440&qid=1699737830292#footnote2)).

Evropská Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu proto „ekologizaci nákladní dopravy“ stanovila jako jednu ze svých stěžejních iniciativ. Nákladní dopravě se z těchto důvodů věnuje značná pozornost v rámci dekarbonizace dopravy jako odvětví.

Objem nákladní dopravy v EU představoval v roce 2021 více než 3 400 miliard tunokilometrů (tkm). Mezi lety 2010 a 2021 vzrostla silniční doprava o 19,5 % a námořní doprava o 11,8 %, zatímco celkový nárůst nákladní dopravy činil 13 %. Za stejné období zaznamenala železnice nárůst o 9,2 % a vnitrozemské vodní cesty pokles o 12,4 % v tkm((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0440&qid=1699737830292#footnote7)).

Bohužel nejefektivnější nákladní železniční doprava nezaznamenala takový růst zejména kvůli pomalému vývoji infrastruktury, klesajícímu poklesu potřeby přepravy v těžkém průmyslu či stále rostoucí poptávce po dopravě just-in-time a kusových zásilek, kde tato doprava částečně nahrazuje mj. skladování.

Zmíněná strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu přitom přináší cíle jako:

  • zvýšení objemu nákladní železniční dopravy o 50 % do roku 2030,
  • zdvojnásobení objemu nákladní železniční dopravy do roku 2050, a
  • zvýšení objemu dopravy po vnitrozemských vodních cestách a trasách pobřežní plavby o 25 % do roku 2030 a o 50 % do roku 2050.

Jako reakci proto Evropská komise navrhla 11. července 2023 Balíček ekologizace nákladní dopravy.

Cílem balíčku je:

  • zvýšit účinnost a udržitelnost nákladní dopravy tím, že se zlepší správa železniční infrastruktury,
  • poskytnout lepší pobídky pro nízkoemisní nákladní automobily,
  • zlepšit informovanost o emisích skleníkových plynů z nákladní dopravy.

To vše ve snaze ekologizovat odvětví, pomoci mu přispět k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu, a zároveň umožnit, aby jednotný trh EU nadále rostl.

Skip to content