Podnikové podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD)

Nastavuje podnikům pravidla pro reportování v oblasti udržitelnosti.

Nefinanční reporting dostává jasná pravidla

Nutnost sjednotit pravidla ohledně udržitelnosti investic vedl Evropskou komisi k vytvoření Taxonomie. Svá pravidla získalo i samotné reportování o udržitelnosti. To se stalo v roce 2022 s přijetím směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Podle CSRD mají všechny velké podniky, všechny firmy kotované na burze (s výjimkou mikropodniků) a všechny pojišťovny a finanční instituce zveřejňovat informace o tom, co považují za rizika a příležitosti vyplývající ze sociálních a environmentálních otázek a o dopadu jejich činnosti na lidi a životní prostředí. To má pomoci investorům, spotřebitelům a dalším stakeholderům hodnotit výkonnost podniků v oblasti udržitelnosti.

CSRD navazuje na směrnici o nefinančním reportingu (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), kterou upravuje a rozšiřuje její záběr i množství subjektů, které se jí musí řídit. NFRD se totiž vztahovala pouze na finanční instituce (velké banky a pojišťovny) a společnosti obchodované na burze nad 500 zaměstnanců.

V manažerských zprávách podniků (např. ve výročních zprávách) tak nově bude muset být sekce, která bude obsahovat srozumitelné, relevantní, ověřitelné a srovnatelné informace nezbytné k pochopení toho, jak záležitosti udržitelnosti ovlivňují rozvoj, výkon a postavení společnosti. Reportovat se budou tedy oba směry – to, jak firma sama přispívá k udržitelnosti i to, jak související rizika mohou firmu ovlivnit. Za tímto účelem Komise ve spolupráci s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví (EFRAG) přijala v roce 2023 formou delegovaného aktu Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Ty stanovují standardy, podle kterých mají podniky spadající pod nefinanční reporting, jednotně vykazovat svojí produkci emisí formou uhlíkové stopy dle standardů GHG Protocol, ISO 14064 (Uhlíková stopa provozu organizace), respektive ISO 14067 (Uhlíková stopa produktu). Výpočet uhlíkové stopy těchto organizací bude řešen v rámci celého dodavatelského řetězce (Scope 1-3).

V roce 2023 byl taktéž zveřejněn návrh nařízení o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu, který upravuje pravidla pro ESG rating.

Co přinesla směrnice CSRD?

  • Nefinanční reporting v oblasti udržitelnosti začne od roku 2024 platit pro ty subjekty, které již od 2017 musely reportovat podle NFRD. Poprvé vykazováno bude v roce 2025 na základě údajů za rok 2024.
  • Od roku 2025 povinný pro všechny velké podniky. Poprvé vykazováno bude v roce 2026 na základě údajů za rok 2025.
  • Od roku 2026 povinný pro všechny firmy kotované na burze (tzn. i malé a střední podniky s výjimkou mikropodniků). Poprvé vykazováno bude v roce 2027 na základě údajů za rok 2026.
 

Co je velký podnik?

Podle evropské „směrnice o účetnictví“ je velkým podnikem takový subjekt, který splní alespoň dvě ze tří stanovených kritérií:

  • bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv) přesahuje 20 milionů EUR
  • čistý obrat přesahuje 40 milionů EUR
  • má více než 250 zaměstnanců
Vše o ESG a CSRD na jednom místě.

fact1

Co to znamená pro průmysl?

Řada firem bude muset nově zveřejňovat informace o udržitelnosti. To mj. znamená, že budou muset zpracovat své ESG reporty, což si vyžádá řadu dat.

Na některé firmy dopadne regulace i nepřímo, neboť po nich bude data a informace o udržitelnosti požadovat například jejich odběratel. Tuto praxi vidíme v dodavatelských řetězcích již nyní.

Na potřebu poskytnout nefinanční data pak narazí i podniky při snaze získat v bankách úvěr, neboť banky musí zveřejňovat, jak udržitelné je jejich portfolio. To mj. může znamenat, že pro řadu podniků bude složitější získat financování na projekty, které nezapadají do představ o udržitelnosti. Již nyní je to vidět například v jinak strategických sektorech zbrojního průmyslu nebo energetiky.

Taxonomie

Pravidla pro posuzování udržitelnosti investic a hospodářských činností v EU

Více informací

Zelená transformace a firmy

Co mohou firmy udělat v rámci přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství

Více informací

Snižování emisí ve firmách

Jak si spočítat svou uhlíkovou stopu a snižovat emise

Více informací

Skip to content