Nařízení o obalech a obalových odpadech

Nařízení o obalech má za cíl snížit množství odpadů z obalů, proměnit jejich surovinovou náročnost, harmonizovat vnitřní trh s obalovými materiály a podpořit oběhové hospodářství.

beige-16875_1920

Omezení obalů na jedno použití

Nařízení o obalech a obalových materiálech (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) bude sledovat celý životní cyklus obalů. Stanovuje požadavky na bezpečnost a udržitelnost obalů tím, že požaduje, by všechny obaly byly recyklovatelné a aby byla minimalizována přítomnost látek vzbuzujících obavy. Nařízení taktéž harmonizuje označování obalů s cílem zlepšit informovanost spotřebitelů. V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady je cílem nařízení výrazně snížit produkci obalových odpadů stanovením závazných cílů pro opětovné použití, omezením určitých typů obalů na jedno použití a požadavkem na hospodářské subjekty, aby minimalizovaly používané obaly.

V březnu 2024 došlo nad zněním nařízení k dohodě v trialogu.

Členské země EU v roce 2021 vyprodukovaly 84 mil. tun obalových odpadů, což je o 24 % více než v roce 2010((https://doi.org/10.2908/ENV_WASPAC)). V posledních letech rostl objem obalů rychleji než ekonomika a počet obyvatel EU. V ČR se vyprodukovalo 1,4 mil. tun obalových odpadů. Nejvíce používaný obalový materiál je papír a lepenka, jenž se na obalových odpadech podílí ze 40 %, následují plasty a sklo. Přibližně 70 % obalových odpadů je zrecyklováno, dalších asi 10 % je energeticky využito (nejčastěji u plastu, papíru a dřeva).

Nařízení přináší celou řadu změn, jde například o:

 1. zákaz některých obalových formátů,
 2. omezení volného prostoru v obalech,
 3. povinný recyklovaný obsah v řadě typů obalů a jejich recyklovatelnost
 4. povinné cíle pro opakované použití pro řadu typů obalů,
 5. cíle pro omezení obalového odpadu na úrovni členských zemí,
 6. kompostovatelnost obalů.

1. Zákaz jednorázových obalů

Jedná se o některé druhy obalů na jedno použití:

 • obaly určené pro jídlo a nápoje konzumované přímo v restauracích a kavárnách,
 • sáčky na ochucovadla,
 • jednorázové kelímky a talíře,
 • miniaturní obaly na jedno použití určené pro toaletní potřeby poskytované v ubytovacích zařízeních, jednorázové plastové obaly na čerstvé ovoce a zeleninu.

Pozn.: EK zveřejní pokyny k Příloze V včetně příkladů formátů v oblasti působnosti a výjimek, a to 2 roky po vstupu nařízení v platnost. Směrnice o jednorázových plastech má přednost před tímto nařízením, avšak s výjimkami v článku 61 pro několik ustanovení a nový zákaz obalů na potraviny a nápoje z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu.

2. Omezení volného prostoru v obalech

Podniky budou muset omezit objem nezbytného obalového materiálu na minimum tím, že například pro přepravu malých předmětů nebudou používat dvojité stěny, falešná dna a nepřiměřeně velké obaly.

Pozn.: Evropská organizace pro standardy připraví normy týkající se minimalizace obalů. Od roku 2030 bude platit maximální poměr prázdného prostoru 40 %. EK stanoví metodiku výpočtu s přihlédnutím ke zvláštním vlastnostem obalů obsahujících výrobky nepravidelných tvarů, vícenásobné výrobky, tekuté výrobky a výrobky, které se mohou snadno poškodit.

3. Povinný recyklovaný obsah v řadě typů obalů a jejich recyklovatelnost

Všechny obaly uváděné na trh musí být recyklovatelné. Nařízení definuje recyklaci ve velkém měříku, což znamená, že se vztahuje na množství recyklovaného materiálu vyšší než 55 %, pro dřevo pak 30 %. Tento nový faktor „recyklace ve velkém měřítku“ bude posuzován od roku 2035.

Obaly se považují za recyklovatelné, pokud splňují následující podmínky:

 • jsou určeny k recyklaci,
 • jsou účinně a efektivně odděleně sbírány v souladu s čl. 43 odst. 1 a 2,
 • jsou tříděny do vymezených toků odpadů, aniž by byla ovlivněna recyklovatelnost jiných toků odpadů,
 • lze je recyklovat tak, aby výsledné druhotné suroviny byly dostatečně kvalitní a nahradily primární suroviny,
 • lze je recyklovat ve velkém měřítku.

Recyklovatelnost obalů bude vyjádřena pomocí tříd A, B nebo C, kdy třída A bude mít recyklovatelnost 95 % a více a třída C alespoň 70 %.

4. Povinné cíle pro opětovné použití

Nařízení stanovuje cíle pro různá odvětví a obalové formáty s cílem zvýšit možnost opětovného použití a opětovného plnění, tedy aby koneční spotřebitelé mohli používat vlastní nádoby, a to i na pokrmy a nápoje k odnesení s sebou.

Konkrétní cíle opětovného použití obalů pro jednotlivá odvětví:

Hospodářské subjekty musí zajistit pro velké spotřebiče pro domácnost, aby:

 • od ledna 2030 bylo alespoň 10 % těchto výrobků dodáváno v opětovně použitelných obalech v rámci systému opětovného použití,
 • od ledna 2040 bylo alespoň 50 % těchto výrobků dodáváno v opětovně použitelných obalech v rámci systému opětovného použití.

Koneční distributoři dodávající na trh studené nebo horké nápoje plněné do nádob v místě prodeje pro odběr sebou zajistí, aby:

 • od ledna 2030 bylo alespoň 20 % těchto nápojů v obalech opětovně použitelných,
 • od ledna 2040 bylo alespoň 80 % těchto nápojů v obalech opětovně použitelných.

Koneční distributoři dodávající na trh obaly k odnesení sebou pro hotové pokrmy zajistí, aby:

 • od ledna 2030 bylo alespoň 10 % těchto výrobků dodáváno v obalech opětovně použitelných,
 • od ledna 2040 bylo alespoň 40 % těchto výrobků dodáváno v obalech opětovně použitelných.

Výrobci a konečný distributor dodávající na trh alkoholické nápoje (kvašené nápoje jiné než víno) i nealkoholické nápoje, koktejly bez mléka a nealkoholické nápoje obsahující frakce mléka zajistí, aby:

 • od ledna 2030 bylo alespoň 10 % těchto výrobků dodáváno v obalech opětovně použitelných,
 • od ledna 2040 bylo alespoň 40 % těchto výrobků dodáváno v obalech opětovně použitelných.

Hospodářské subjekty používající přepravní obaly, palety, plastové přepravky a boxy, kbelíky a barely((Nevztahuje se na přepravní obaly nebo prodejní obaly používané pro přepravu nebezpečných věcí.)) zajistí, aby

 • od ledna 2030 tvořily alespoň 30 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými,
 • od ledna 2040 tvořily alespoň 90 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými.

Hospodářské subjekty používající přepravní obaly k dodávání jiných předmětů než jsou potraviny, poprvé dodávaných v rámci elektronického obchodu zajistí, aby:

 • od ledna 2030 tvořili alespoň 10 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými,
 • od ledna 2040 tvořili alespoň 50 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými.

Hospodářské subjekty používající přepravní obaly k fixaci a ochraně výrobků na paletách během přepravy, včetně ovinovacích fólií a vázacích pásek zajistí, aby:

 • od ledna 2030 tvořili alespoň 10 % obalů, které budou požity k fixaci a ochraně během přepravy obaly opětovně použitelnými,
 • od ledna 2040 tvořili alespoň 30 % obalů, které budou použity k fixaci a ochraně během přepravy obaly opětovně použitelnými.

Hospodářské subjekty používající skupinové obaly ve formě krabic, s výjimkou lepenky, používané ke skupinovému balení za účelem vytvoření skladové jednotky zajistí, aby:

 • od ledna 2030 tvořili alespoň 10 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými,
 • od ledna 2040 tvořili alespoň 25 % těchto obalů, které budou použity obaly opětovně použitelnými.

Hospodářské subjekty, které používají přepravní obaly nebo prodejní obaly používané k přepravě výrobků mezi různými provozovnami subjektu; nebo mezi provozovnami kteréhokoli přidruženého podniku či partnerského podniku ve smyslu článku 3 zajistí, aby:

 • obaly byly opětovně použitelné v rámci systému opětovného použití.

Hospodářské subjekty jsou osvobozeny od povinnosti plnit cíle pro opětovné použití obalů, pokud během kalendářního roku:

 • nedodaly na trh na území členského státu více než 1000 kg obalů,
 • splňovaly definici mikropodniku.

Pozn.: Na základě zvláštních podmínek konečné distribuce a některých výrobních odvětví, a to i na vnitrostátní úrovni, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58 za účelem změny prahových hodnot uvedených v písmenu a)

5. Cíle pro omezení obalového odpadu

Každý členský stát sníží množství obalových odpadů vyprodukovaných na obyvatele v porovnání s množstvím obalových odpadů vyprodukovaných na obyvatele v roce 2018,

 • 5 % do roku 2030;
 • 10 % do roku 2035;
 • 15 % do roku 2040.

6. Kompostovatelnost obalů

Nařízení nově řeší kompostovatelnost obalů, mezi které patří například čajové sáčky, samolepicí štítky na ovoci a zelenině, ale třeba také kávové kapsle nebo lehké plastové nákupní tašky.((Do 12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost požádá Komise evropské normalizační organizace o vypracování nebo aktualizaci harmonizovaných norem, které stanoví podrobné technické specifikace požadavků na kompostovatelné obaly. Komise by přitom měla v souladu s nejnovějším vědeckým a technologickým vývojem požadovat, aby byly zohledněny parametry, jako jsou retenční časy, teploty a míchání, které odrážejí skutečné podmínky domácích kompostů a zařízení na zpracování biologického odpadu, včetně procesů anaerobní digesce.))

fact1

Co to znamená pro průmysl

Pro průmyslové firmy to může znamenat příležitost k vytvoření fungujícího trhu EU s druhotnými surovinami a oběhovými výrobky. Firmy budou muset označovat vybrané výrobky a jejich obaly informacemi či symboly poskytující informace o správném naložení s použitým výrobkem.

cr

Co to znamená pro ČR

Skip to content