Cirkulární a odpadová legislativa

Cirkulární ekonomika může hrát klíčovou roli při snižování emisí skleníkových plynů a při dekarbonizaci průmyslu. Její koncept je založen na minimalizaci produkce odpadu a maximalizaci využití zdrojů prostřednictvím recyklace, znovupoužití a využívání obnovitelných zdrojů.

Evropský akční plán pro oběhové hospodářství

Hlavním pilířem odpadové politiky EU je hierarchie nakládání s odpady, vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Od nejvíce preferované varianty vypadá následovně:

  1. předcházení vzniku odpadů,
  2. opětovné použití,
  3. recyklace,
  4. energetické využití,
  5. odstranění.
 

Jedním z důležitých cílů odpadové politiky je omezit ukládání odpadů na skládky.

V návaznosti na Zelenou dohodu z roku 2019 Evropská komise následující rok představila Nový akční plán pro oběhové hospodářství. Plán zahrnuje soubor vzájemně propojených iniciativ, jejichž cílem je vytvořit silný a ucelený rámec výrobkové politiky, díky němuž se udržitelné produkty, služby a obchodní modely stanou pravidlem a spotřební návyky se změní tak, že především již nebude vznikat žádný odpad. Akční plán nastínil začátek prací na potřebných změnách legislativy v oblasti elektronických zařízení, baterií, obalů, plastů, textilních výrobků, stavebních materiálů i potravin s cílem snížit materiálovou a tím i uhlíkovou stopu.

Povinné evropské cíle pro nakládání s komunálními odpady a obaly
Recyklace komunálních odpadů (vč. kompostování)

2025

2030

2035

55 %

60 %

65 %

Skládkování využitelných a recyklovatených odpadů2030Členské státy usilují o zajištění toho, aby od roku 2030 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména komunální odpad, s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu výsledku z hlediska životního prostředí
Skládkování komunálních odpadů2035Maximálně 10 % z celkové produkce komunálních odpadů
Obaly (recyklace % hmotnosti vešekrých obalových materiálů)

2025

2030

65 %

70 %

Jednotlivé obalové materiály (recyklace konkrétních materiálů
obsažených v obalovém odpadu)

 

2025

 

 

 

2030

• 50 % plastů;
• 25 % dřeva;
• 70 % železných kovů;
• 50 % hliníku;
• 70 % skla;
• 75 % papíru a lepenky.

• 55 % plastů;
• 30 % dřeva;
• 80 % železných kovů;
• 60 % hliníku;
• 75 % skla;
• 85 % papíru a lepenky.

Klíčová legislativa oběhového hospodářství

Směrnice o jednorázových plastech (SUP)

Nařízení o bateriích a odpadních bateriích

Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR)

Revize směrnice o odpadech (změny v oblasti potravinových a textilních odpadů

Návrh nařízení o ekodesignu

Návrh nařízení na cirkularitu designu vozidel a nakládání s vozidly s ukončenou životností

Návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží

Skip to content