INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 211 (dále jen SP ČR) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svým posláním a činností SP ČR zpracovává osobní údaje:

1. členů – kontaktní údaje kontaktních osob a dalších zástupců svých členů – jméno, příjmení, funkce ve firmě, služební mail, služební telefon za účelem realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR ( zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které SP ČR nabízí).

2. účastníků vzdělávacích a jiných akcí – jméno, příjmení, služební mobil, emailovou adresu, (v případě specifických akcích číslo občanského průkazu) za účelem fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. podpořených osob v rámci akcí financovaných z dotací ESF – jméno, příjmení, telefon, emailovou adresu, název zaměstnavatele, pozice ve firmě účastníků, fotografie. Účelem zpracování je realizace projektu, zejména pak zprávy o realizaci projektu. Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, kdy SP ČR jako příjemce dotace z ESF je pověřen ke zpracování osobních údajů včetně zvláštní kategorie osobních údajů osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ právním aktem o poskytnutí podpory.

4. účastníků podnikatelských zahraničních misí – jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, místo narození, rodné číslo, fotografie, e-mailová adresa, telefonní čísla, číslo občanského průkazu, číslo pasu, SPZ vozu. Účelem zpracování je zajištění účasti zástupců organizací na zahraničních podnikatelských misích. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5.  osob zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, doručovací adresa uchazeče, telefonní číslo soukromé (popř. spojení na kontaktní osobu), číslo pasu, CZ ISCO , číslo volného pracovního místa v evidenci ÚP, datum zveřejnění místa na ÚP. Účelem zpracování je naplnění právních povinností stanovených zákonem č. 326/1999 Sb. (ve znění zákona č. 176/2019 Sb.), nařízením vlád č. 220/2019 Sb. a usnesením vlády č. 581 ze dne 26.8.2019 Právním důvodem zpracování je splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c), případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

6. osob vyslaných do ČR za účelem Zácviku – identifikační údaje jméno, příjmení, rodné příjmení, doručovací adresa, datum narození, místo narození, telefonní číslo soukromé, pas. Účelem zpracování je posuzování splnění podmínek, za kterých může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. zácvik). Právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, (§ 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a § 98 zákona o zaměstnanosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 962 ze dne 24.11.2014).

7. návštěvníků webových stránek – síťové identifikátory tzv. cookies. Tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení). Účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

8. návštěvníků sídla a dislokovaných pracovišť SP ČR – identifikační údaje: jméno, příjmení, občanský průkaz a údaje o nenaplnění indikátorů onemocnění Covid 19. Účelem zpracování je zajištění BOZP. Právním důvodem zpracování je splnění právní povinnosti dle čl.6 odst. 1 písm.c), případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing/zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na emailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítí).

Osobní údaje zpracovává přímo SP ČR.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. v rámci zapojení do činnosti týmů BusinessEurope, OECD aj.).

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Subjekt osobních údajů má právo žádat SP ČR o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Při zpracování osobních údajů SP ČR nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
IČO: 005 36 211
spcr@spcr.cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a SP ČR si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.

(verze 28. srpna 2020)

Skip to content