Energetika a technologie

V souvislosti se zelenou transformací firmy a jejich zákazníky nejčastěji zajímá uhlíková stopa. Často nejpřímější cestou pro snížení emisí jsou změny ve vlastním energetickém hospodářství.

elektrarna

Výměna zdroje a elektrifikace výroby

V různých odvětvích znamená transformace směrem k udržitelnější výrobě různá opatření.

Tam, kde je v procesu výroby potřeba vysokých teplot, se zásadní změny často dosáhne modernizací či nahrazením tradičních spalovacích zdrojů jejich čistší nebo rovnou bezemisní variantou.

To může znamenat přechod od uhlí k zemnímu plynu, elektřině nebo ve vhodných případech i k vodíku. Do budoucna se totiž předpokládá, že bude dekarbonizována výroba elektřiny, bude dostupný zelený a nízkoemisní vodík a transformaci prodělá i samotný plynárenský sektor.

Obecně se tedy očekává masivní elektrifikace výroby v řadě oborů, což bude mít dopad na distribuční i přenosovou soustavu a hlavně na samotné množství elektřiny, kterou bude potřeba někde vyrobit. Energii, kterou si podnik doposud obstarával ve vlastních spalovacích zdrojích, totiž bude potřeba získat odjinud.

Alespoň část vlastní spotřeby potom mohou podniky pokrývat například skrze instalaci fotovoltaických panelů či jiných obnovitelných zdrojů energie.

Celá tato transformace může znamenat celý řetězec na sebe navázaných změn v energetickém hospodářství podniku a v některých odvětvích i úplnou změnu technologie výroby.

Mezi opatření zlepšující energetickou účinnost a množství emisí skleníkových plynů patří:

  • náhrada zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • snižování ztrát a zvyšování účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET,
  • úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technologie, optimalizace technologických procesů,
  • využití odpadního tepla z výroby,
  • využívání energetického managementu (měření, regulace a optimalizace provozu na základě monitoringu spotřeby),
  • snižování energetické náročnosti budov,
  • instalace vlastních OZE včetně akumulace

Na řadu opatření lze získat finanční podporu.

Pokud firma z nějakého důvodu nemůže nebo nechce realizovat opatření v rámci vlastního energetického hospodářství, má možnost nakupovat obnovitelnou elektřinu například skrze PPA kontrakty.

Power Purchase Agreement (PPA)

Jde o smlouvu mezi výrobcem energie na jedné straně a na druhé straně odběratelem (zákazníkem nebo obchodníkem), jejímž předmětem je dlouhodobá dodávka energie za stanovenou cenu (pevnou či indexovanou).

Z pravidla jde o dodávku obnovitelné energie, kdy spolu s dodávkou energie obdrží odběratel i certifikát prokazující původ elektřiny z obnovitelného zdroje. To je výhodné jak pro zákazníka, který si tímto způsobem může plnit své cíle udržitelnosti, tak pro výrobce, který má zajištěný odběr a tím předvídatelný příjem.

Uzavírání PPA kontraktů v České republice vychází z energetického zákona, protože odběratel i výrobce jsou účastníky trhu s elektřinou. Uzavírat mohou lokální (On-Site PPA) nebo fyzické PPA (Off-Site PPA) či virtuální PPA (finanční nástroj).

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Kde můžeme začít

Skip to content