Zelená transformace a firmy

Pro firmy zelená transformace nejčastěji představuje proces přechodu k udržitelnějším technologiím a snižování emisí CO2.

Regulace i poptávka

Za zelenou transformaci lze označit širší společenskou změnu, která vytváří poptávku po environmentálně šetrných produktech, službách a technologiích, která má zajistit i budoucím generacím vysokou kvalitu života při racionálním využití dostupných zdrojů.

Zelená transformace není tažena jen shora pomocí mezinárodní a národní regulace. Řada firem ale i jiných subjektů přichází s vlastními iniciativami a cíli v oblasti udržitelnosti, kdy chtějí lépe kontrolovat dopad své činnosti na okolí ať už v oblasti sociální nebo environmentální.

Corporate
Responsibility
Social

Corporate Social Responsibility

Pro firmy je nyní to, co se obecně nazývá společenskou odpovědností firem (CSR), prakticky nutností, kterou táhne poptávka zákazníků nejen po udržitelnějších produktech ale i odpovědnějšímu chování firem k životnímu prostředí, ke svým zaměstnancům i okolí, ve kterém firma působí. Své udržitelné chování pak proto firmy rády zveřejňují a využívají v marketingu.

V březnu 2023 zveřejnila Evropská komise návrh směrnice o environmentálních tvrzeních (green claims), ve které stanovuje jasná pravidla pro používání těchto tvrzení tak, aby byla ověřitelná a spotřebitel lépe chráněn.

Pozor na greenwashing

Díky poptávce po udržitelných produktech je patrná jednoznačná snaha firem tohoto využít v marketingu sebe i svých produktů. Může se však stát, že firmy uvedou neověřená, nepřesná nebo vyloženě nepravdivá tvrzení hraničící s klamavou reklamou a nekalými praktikami. Hovoříme tak o greenwashingu.

Dle Manuálu komunikace udržitelnosti bez greenwahsingu označuje greenwashing: “aktivity společnosti, či organizace, které mají spotřebitele přesvědčit o tom, že daný subjekt je šetrný k životnímu prostředí, i když tomu tak ve skutečnosti není.”
Manuál komunikace udržitelnosti

Environment, Social and Governance

Firmy, které chtějí své dlouhodobé dopady sledovat a vyhodnocovat pak zajímá zkratka ESG. Jde prakticky o hodnocení (rating) chování či investic firmy z hlediska působení na životní prostředí, své okolí i vnitřní fungování a vedení společnosti.

Protože doposud neexistovala jednotná metodika posuzování toho, které investice jsou udržitelné a které nikoliv, začala vznikat regulace i v této oblasti. Vznikla Taxonomie, která dává základní kritéria pro označení investice nebo činnosti za udržitelnou, směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), která říká, jaké údaje o udržitelnosti mají firmy zveřejňovat, a návrh nařízení o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu, který upravuje pravidla pro ESG rating.

Snižování emisí ve firmách

V souvislosti se zelenou transformací firmy a jejich zákazníky nejčastěji zajímá uhlíková stopa, snižování množství odpadu nebo třeba využívání recyklovaných a dále recyklovatelných materiálů směřující k tzv. oběhovému hospodářství.

Každý krok se počítá

Není třeba hned začínat komplexním přístupem a vlastním závazkem k uhlíkové neutralitě včetně měření a vyhodnocování emisí, byť je tento přístup určitě správný. V oblasti energetiky a klimatu je plno oblastí, kde mohou firmy začít prakticky hned stejně jako každý člověk u sebe doma. Vždy je však dobré vědět, aby všichni zapojení věděli, proč danou věc děláme.

Skip to content