Dekarbonizace výroby vápna

Vápno je důležitý materiál pro stavebnictví, ale i energetiku, vodárenství a zemědělství. Při jeho výrobě vzniká většina emisí procesem výroby.

20231029_123621

Emise ze spalování i z chemického procesu

Na 1 vyrobenou tunu připadá asi 0,75 tuny CO2. Toto číslo se snižuje pouze pomalu, neboť většina emisí (přes 60 %) při výrobě vápna vzniká chemickou reakcí v rámci procesu výroby. Zbylých asi 40 % emisí je energetických, spojených s potřebou dosahovat velmi vysokých teplot v pecích, při kterých dochází k tepelnému rozkladu vápencové horniny. I to je jeden z důvodů, proč výrobci vápna dostávají část emisních povolenek bezplatně.

Pro splnění dekarbonizačních cílů bude potřeba vyřešit emise jak v rámci energetického mixu výroby vápna, tak v rámci chemického procesu.

GRAF

V Česku ročně vyprodukujeme asi 800 tisíc tun vápna, což plně pokrývá Českou spotřebu. Vápenec a vápno jsou přitom důležitou součástí řady výrobních procesů. Vedle stavebnictví se bez vápna neobejde hutnictví a výroba železa a oceli, kde se používá k redukci obsahu síry, křemíku a fosforu v tavenině a jako struskotvorný materiál. Vápno se používá i v energetice, kde pomáhá s odsiřováním spalin zejména při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách. Pro své absorpční vlastnosti je nedílnou součástí i úpravy vody – používá se pro neutralizaci kyselého PH v čističkách odpadních vod, čímž pomáhá procesu biologického čištění. Důležitou roli hraje i v zemědělství, kde opět snižuje kyselost půdy a pomáhá vstřebávání hnojiv, čímž snižuje jejich spotřebu.

Změna energetického mixu pro výrobu vápna

Výroba vápna v ČR probíhá za využití vysokoteplotních rotačních pecí. K dosahování vysokých teplot je nejčastěji používán zemní plyn. S jeho využitím se počítá i do budoucna, kdy by mohl být postupně nahrazován bioplynem nebo vodíkem. Na rozdíl od cementu není pro výrobu vápna vhodné spalování biomasy či odpadů, kvůli potřebné čistotě. Problematické se jeví i čistě elektrické pece a to zejména kvůli potřebě dosahovat velmi vysoké teploty, což s sebou nese jednak nemalé finanční náklady, ale také často potřebu investice do energetické sítě, která by nově musela být schopna takové množství elektřiny do závodu dostat.

GRAF? – energetický mix výroby vápna (viz dekarbonizace výroby cementu), pokud budou data

Zachytávání uhlíku

Výroba vápna se pro úplnou dekarbonizaci neobejde bez technologií zachytávání uhlíku. Technologie na záchyt existují, nicméně zatím neexistuje návazná infrastruktura, která by zachycené CO2 přepravila a dále využila nebo trvale uložila (Carbon Capture Utilization / Storage, CCUS). V EU se teprve chystá balíček legislativy pro průmyslové nakládání s uhlíkem, který zavede potřebnou legislativu a standardizaci napříč státy, a vznikají první pilotní projekty infrastruktury. V Česku na Ministerstvu životního prostředí vzniká národní strategie, která by měla říct, jakým způsobem hodlá Česko se zachycenými emisemi nakládat. Řada infrastruktury nicméně bude muset být teprve postavena.

Pro výrobce vápna, podobně jako v jiných odvětvích, bude investice do zachytávání nezbytností. Přesto nemůže proběhnout dříve než bude existovat odběratel zachyceného CO2. Z důvodu kontinuální výroby je z ekonomického i environmentálního hlediska počítáno s plynovodní přepravou.

Dekarbonizace výroby vápna

Svaz výrobců vápna ČR
www.svvapno.cz

Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě vápna a mletých a drcených vápenců na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

Záchyt a využití CO2

CO2 Czech Solution Group, z.s.
www.co2cz.cz

Cílem je podporovat základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a následně prosazovat jejich výsledky prostřednictvím konkrétní výuky, publikování a především formou reálných aplikací a uplatnitelnosti konkrétních řešení technologií v rámci problematiky snižování emisí a zpětného využití CO2 v rámci České republiky do průmyslové praxe

CCS - Carbon Capture and Storage (záchyt CO2)
CCU někdy CCSU - Carbon Capture Storage and Utilization (využití CO2)

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content