Dekarbonizace v různých odvětvích

Dekarbonizace je výzvou pro celá odvětví a vyžaduje individuální přístup. Investice do snižování emisí a cena emisních povolenek se promítají do ceny produktu a ovlivňují konkurenceschopnost.

Depositphotos_11446872_L

Nejen energetika a těžký průmysl

Z důvodu vysokého množství produkovaných emisí je pozornost věnována nejčastěji energeticky náročným odvětvím jako energetika a teplárenství a v průmyslu pak zpracování kovů a oceli nebo výrobě cementu.

Ale prakticky každé odvětví má svá specifika a dekarbonizace není jen o nahrazení spalovacích zdrojů v daných výrobnách jejich čistší resp. bezemisní variantou. V řadě odvětví jako např. výroba cementu nebo v chemickém průmyslu vznikají emise ne spalováním paliv, ale jako součást chemického procesu výroby. Podobně i při výrobě oceli je část emisí z procesu redukce železné rudy.

Dekarbonizace

V užším pojetí jde o označení procesu snižování emisí skleníkových plynů (nejčastěji CO2) v souvislosti s využíváním fosilních paliv a jejich vlivem na změnu klimatu. V širším pojetí jde o součást širší společenské změny (zelené transformace), která vytváří poptávku po environmentálně šetrných produktech, službách a technologiích, které mají zajistit i budoucím generacím vysokou kvalitu života při racionálním využití dostupných zdrojů. V našem evropském prostředí tento proces nyní rámuje tzv. Zelená dohoda pro Evropu (EU Green Deal).

Dopady na konkurenceschopnost

Snahy o dekarbonizaci celých odvětví mají samozřejmě dopad i do ekonomiky těchto odvětví. Nejenom investice do opatření na snižování emisí, ale i cena emisních povolenek se logicky propisují do ceny výsledného produktu, což má dopad na konkurenceschopnost. To je patrné hlavně v odvětvích, které čelí velké mezinárodní konkurenci a jejichž trh je prakticky globální jako je ocel.

Pro úspěšnou dekarbonizaci českého průmyslu, při které nedojde ke ztrátě konkurenceschopnosti, je potřeba vytvořit adekvátní podmínky.

  1. Maximální a dobře cílená podpora investic nutných pro transformaci – je třeba využít dostupné množství prostředků z programů podpory, zvláště výnosů z emisního obchodování.
  2. Dostatek bezemisní, cenově dostupné energie – pro řadu odvětví bude dekarbonizace možná skrz elektrifikaci, je ale nutné, aby zde byl elektřiny dostatek, aby její výroba měla nízkou emisní stopu a aby byly energetické sítě na tuto změnu připraveny.
  3. Podpora technického vzdělávání – transformace se neobejde bez řady odborníků zvláště v technických oborech.
  4. Podpora cirkulární ekonomiky, principu posuzování emisí za celý životní cyklus, jakož i technologické neutrality – nezapomínat, že hlavním cílem je snižování emisí. To by se mělo propsat i do veřejných zakázek.
  5. Rovné hřiště na globální i evropské úrovni – cílem musí být taková transformace, která zajistí konkurenceschopnost i po přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Důraz by měl být kladen na rovné podmínky (level-playing-field) v rámci EU. Měli bychom se chtít vyhnout soupeření v podpoře podniků (proti silnějším ekonomikám bychom neměli moc šance), ale zároveň musíme sledovat, co dělají okolní státy např. v cenách energií. Stejně tak je třeba sledovat funkčnost nástrojů jako CBAM a zachovat konkurenceschopnost evropského průmyslu jako celku.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Dekarbonizace v odvětvích

Skip to content