Operační program Doprava

Operační program Doprava 2021 – 2027 je hlavním programem na podporu dopravní infrastruktury z fondů EU. Navazuje na stejnojmenný program z období 2014 – 2020.

opd3_2

Celková alokace

126mld. Kč

v závislosti na kurzu koruny (dostupných je 4,9 mld. EUR)

Více informací

opd3.opd.cz   

 

Zlepšení dopravní infrastruktury v ČR

Hlavním cílem podporovaných intervencí Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost. OPD3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc).

  • Priorita 1 – Evropská, centrální a regionální mobilita –  obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS).
  • Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T – cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T.
  • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva – cílí na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.
 
Z povahy programu je jasné, že řada výzev je určena pro správce železniční a silniční sítě. Nicméně některé výzvy jsou dostupné i pro podniky a to hlavně v oblasti čisté mobility. 

Hlavní oblasti podpory využitelné pro firmy v oblasti zelené transformace:​

3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva

Alokace: 
Cíl: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Podporované oblasti:

  • Předmětem intervencí budou projekty zaměřené na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst. Rovněž budou podpořeny následující typy projektů:
    • komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy
    • výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty v případech, kdy bude jasně prokázána potřeba dekarbonizace systému veřejné dopravy v daném městě stejně jako zvýšení kapacity udržitelného dopravního módu (tramvajového nebo trolejbusového systému) v daném městě.
  • Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva

Dostupné výzvy:

Skip to content