Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je v období 2021 – 2027 hlavním programem na podporu průmyslu z fondů EU. Navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) z období 2014 – 2020.

Celková alokace

 

81,5mld. Kč

 

 

Alokace na opatření přímo související se zelenou transformací

33mld. Kč

 

Podpora projektům mimo území Prahy

Evropský fond pro regionální rozvoj,  který je hlavním zdrojem financí pro OP TAK, má za cíl snižovat hospodářské rozdíly mezi regiony. V ČR jsou pro podporu způsobilé všechny regiony mimo Prahu. I v rámci ČR se nicméně liší úroveň podpory a to jak podle regionu, ve kterém má být projekt realizován, tak podle velikosti žadatele. Specifické podmínky jsou vždy uvedeny v rámci konkrétní výzvy.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/nova-mapa-regionalni-podpory/

Hlavní oblasti podpory využitelné pro firmy v oblasti zelené transformace:

Priorita 1: Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace

1.2. Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Alokace: 6,8 mld. Kč

Cíl: zavádění digitalizace v podnicích včetně analýzy procesů a nasazování digitálních řešení (AI, automatizace a robotizace, kyberbezpečnost aj.); podpora odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců spojené se zaváděním nových technologií ve firmách; pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky, HPC; vývoj a pořízení specializovaného SW (kyberbezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, Big Data Analytics, 3D tisk apod.; moderní technologie (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky; budování a modernizace výpočetních a datových center.

Podporované podniky: MSP

Dostupné výzvy:

Priorita 4 – Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

4.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Alokace: 13 mld. Kč

Cíl: snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED, ostatní), výměna zdrojů energie, výroba energie pro vlastní spotřebu, optimalizace výrobních a technologických provozů. Program navazuje na předchozí OP PIK Úspory energie.

Podporované podniky: MSP; VP

Dostupné výzvy:

Již uzavřené výzvy:

4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Alokace: 6,6 mld. Kč

Cíl: podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel, využití bioplynu, biometanu, biomasy, pokročilých biopaliv v dopravě, akumulace a transformace energie mezi nositeli energie. Program navazuje na předchozí OP PIK Obnovitelné zdroje energie.

Podporované podniky: MSP; VP

Dostupné výzvy:

Již uzavřené výzvy:

 

4.3: Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování

Alokace: 7,6 Mld. Kč

Cíl: výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních
soustav a související infrastruktury: Vztahuje se i na přenos a zpracování zvýšeného objemu
dat spojených se vstupem nových subjektů na trhy s elektřinou a vypořádáním nových
služeb v souvislosti s novou legislativou EU. Podporu může směřovat také na výstavbu, posílení, rekonstrukce a modernizace přepravní a distribučních soustav a související plynové infrastruktury, případně k pilotním projektům v oblasti vodíku, CCS, metanizace apod. Program navazuje na předchozí OP PIK Smart Grids I a Smart Grids II.

Podporované podniky: MSP; VP

Dostupné výzvy:

Již uzavřené výzvy:

 

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

5.1: Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření
s vodou

Alokace: 1,3 mld. Kč

Cíl: optimalizace spotřeby vody ve výrobě, znovuvyužití odpadní vody, recyklace vody,
jímání vody, využití páry, suché chlazení atp.

Podporované podniky: MSP; VP

Dostupné výzvy:

 

5.2: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Alokace: 2,6 mld. Kč

Cíl: podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů
s ukončenou životností a výroby výrobků s obsahem druhotných surovin.

Podporované podniky: MSP; VP

Dostupné výzvy:

Skip to content