Národní rozvojová banka

Národní rozvojová banka přispívá a podílí se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a v dalších sektorech ekonomiky.

 

Jednodušší podmínky a podpora pro MSP, ale i velké podniky

 

Národní rozvojová banka je hlavním poskytovatelem nedotační podpory pro podniky. Zvýhodněnými úvěry nebo zárukami podporuje mj. řadu oblastí v oblasti zelené transformace podnikatelského sektoru.

Více informací

nrb.cz

Hlavní oblasti podpory využitelné pro firmy v oblasti zelené transformace:

Nové úspory energie

Alokace: 1,77 mld. Kč (financováno z prostředků OP TAK)

Cíl: Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Podporované oblasti:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, výměna výplní, adaptace na změnu klimatu)
 • Využívání OZE pro vlastní spotřebu
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace energie v rámci komplexních projektů
 • Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
 • Implementace energetického managementu

Podporované podniky: MSP; Velké podniky

Pokrytí: celá ČR vyjma hl. m Prahy

Dostupné výzvy:

Podřízené úvěry

Alokace: 0,825 mld. Kč (financováno z prostředků Národního plánu obnovy)

Cíl: posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Podporované oblasti:

 • Digitalizace podniků
 • Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství, odolnost vůči změně klimatu a přizpůsobování se změně klimatu
 • Energetická účinnost a demonstrační projekty a podpůrná opatření
 • Výstavba nových energeticky účinných budov
 • OZE: FVE, biomasa
 • Inteligentní energetické systémy
 • Nakládání s odpady
 • Použití recyklovaných materiálů
 • Infrastruktura pro alternativní paliva

Podporované podniky: MSP

Pokrytí: celá ČR

Dostupné výzvy:

 

Transformace

Alokace: 1,8 mld. Kč (financováno z prostředků OP Spravedlivá transformace)

Cíl: Umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku prostřednictvím celkového zvýšení podnikatelské aktivity a diverzifikace ekonomiky v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelných regionech).

Podporované oblasti:

 • Pořízení strojů a zařízení
 • Pořízení budov včetně pozemků, které s nimi tvoří funkční celek
 • Technické zhodnocení budov (nástavby, přístavby, rekonstrukce) a pozemků
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Podporované podniky: MSP

Pokrytí: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj (tzv. uhelné regiony)

Dostupné výzvy:

 • Úvěr Transformace – výzva I

ENERG

Alokace: 90 mil. Kč (financováno z národních zdrojů)

Cíl: Snížení energetické náročnosti
podnikatelské činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení úspor v konečné spotřebě energie. Pro podniky působící v Praze.

Podporované oblasti:

 • Zavádění nových energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů včetně technologie, která je mobilní (vyjma úspory paliv u dopravních prostředků)
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Nákup energeticky úsporných spotřebičů a kancelářské techniky
 • Snížení energetické náročnosti budovy
 • Výroba energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace

Podporované podniky: MSP, Velké podniky

Pokrytí: hlavní město Praha

Dostupné výzvy:

ELEKTROMOBILITA

Alokace: 1 950 mil. Kč (financováno z národního plánu obnovy)

Cíl: Podpora elektromobility včetně dobíjecí infrastruktury pro podnikatele

Podporované oblasti:

 • Pořízení BEV kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 1 500 000,- Kč bez DPH2
 • Podpora pořízení vozidel typu plug-in hybrid (PHEV) nebo hybrid (HEV).
 • Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03).
 • Nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční
  nákladní dopravu pro cizí potřebu.
 • Výzkumné, vývojové projekty.
 • Samostatné pořízení dobíjecí stanice bez bezemisního vozidla.

Podporované podniky: MSP, Velké podniky

Pokrytí: celá ČR

Dostupné výzvy:

Skip to content