Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu je v období let 2021 až 2030 podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem bude rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Celková alokace

390mld. Kč

jedná se o odhad pro období 2021-2030. V závislosti na ceně emisních povolenek může jít i o více než 500 mld. Kč.

Více informací

sfzp.cz   

 

Hlavní oblasti podpory využitelné pro firmy v oblasti zelené transformace:​

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Alokace: 26 % prostředků Modernizačního fondu
Cíl: Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Podporované oblasti:

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití odpadu,
  • zemní plyn,
  • elektrickou energii (elektrokotel),
  • odpadní teplo.
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).
 • Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

Dostupné výzvy:

Uzavřené výzvy:

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Alokace: 38,7 % prostředků Modernizačního fondu
Cíl: Program cílí na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporované oblasti:

 • Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie
 • Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • větrné elektrárny (VTE),
  • malé vodní elektrárny (MVE).
 • Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

Dostupné výzvy:

Uzavřené výzvy:

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Alokace: 13,3 % prostředků Modernizačního fondu
Cíl: Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Podporované oblasti:

 • Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • realizace vodíkových aplikací,
  • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Dostupné výzvy:

Uzavřené výzvy:

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Alokace: 6 % prostředků Modernizačního fondu
Cíl: Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti nebo snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (vyjma EU ETS).

Podporované oblasti:

 • Opatření v energetických hospodářstvích podniků:
  • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva)
  • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
  • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
  • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.
 • Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Snížení energetické náročnosti budov.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).
 • Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).
 • Vodíkové aplikace.

Dostupné výzvy:

 • V současnosti nejsou dostupné žádné výzvy.

Uzavřené výzvy:

 • V současnosti nejsou dostupné žádné uzavřené výzvy.

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Alokace: 3,5 % prostředků Modernizačního fondu
Cíl: Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Podporované oblasti:

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

Dostupné výzvy:

 • V současnosti jsou dostupné pouze výzvy pro municipality

Uzavřené výzvy:

 • V současnosti nejsou dostupné žádné uzavřené výzvy.

Další programy podpory

 • 6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy
 • 7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
 • 8. KOMUENERG – Komunitní energetika
 • 9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení
 • 10. HOUSEnerg – Energetická účinnost v rezidenčním sektoru
Skip to content