SP ČR: Klimatický cíl pro rok 2040 nesmí poškozovat naši konkurenceschopnost

Dle Svazu průmyslu a dopravy ČR je navržený cíl nerealistický a nákladný.

Na začátku února Evropská komise představila doporučení pro výši cíle snižování emisí pro rok 2040. Navržený scénář počítá s masivním nasazením zatím nepříliš nevyužívaných technologií jako zachytávání a ukládání uhlíku. Dle SP ČR je nutné, aby byly přehodnoceny dopady na jednotlivé země a průmyslové sektory a aby měla ČR i v další dekádě přístup k evropskému financování.

Svaz průmyslu a dopravy ČR si uvědomuje naléhavost řešení otázky změny klimatu spojené s probíhajícím globálním oteplováním. Firmy mají zájem investovat do řešení klimatické krize, do obnovitelných zdrojů a snižování emisí. V tomto kontextu rozumíme, že Sdělení Komise je součástí procesu k dosažení klimatické neutrality Evropské unie v roce 2050. Navržený cíl ale nepovažujeme za realistický a ohrozil by konkurenceschopnost mnoha odvětví.

Vybraný scénář 3 a tudíž navržený redukční cíl ve výši 90 % v horizontu roku 2040 považujeme za nerealistický a extrémně nákladný. „Navržený scénář S3 Evropské komise fakticky urychluje dekarbonizaci a ponechává málo prostoru pro transformaci průmyslu v období mezi lety 2040 a 2050,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel sekce Hospodářské politiky SP ČR. „Takto navržený cíl ohrožuje samotnou existenci řady průmyslových odvětví a tím i české ekonomiky.“

Před další diskusí je potřebné důkladně vyhodnotit dopady na jednotlivé sektory a konkrétní členské země, jelikož z dostupného hodnocení dopadů vyplývá, že navržené cíle disproporčně dopadnou na energeticky náročný průmysl a tím zejména na průmyslové země jako je ČR.  Také musí nastavení cíle vzít daleko více v úvahu a lépe rozpracovat téma  konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči průmyslu ve třetích zemích.

Svaz navrhuje pro rok 2040 zachovat pouze hlavní cíl na úrovni snižování emisí a nejít cestou dílčích cílů pro OZE, vodík, úspory energie atd. z důvodu různých podmínek v jednotlivých zemích a respektování národní volby energetického mixu. Celkově je potřeba regulatorní rámec pro rok 2040 oproti roku 2030 podstatně zjednodušit a zpřehlednit.

Cíl pro rok 2040 musí doprovázet „Industrial Deal“ – obdoba americké IRA. Transformace energeticky náročných průmyslových odvětví na klimatickou neutralitu je životaschopná pouze v kontextu spravedlivé mezinárodní hospodářské soutěže.

Před zaváděním nových opatření a cílů je nutné nejprve upravit podnikatelské prostředí a vytvořit dostatečné podmínky pro nová řešení a zavést adekvátní systém veřejné podpory. Evropa by také měla urychlit další výzkum a vývoj a investice do kapacit a infrastruktury souvisejících s elektřinou, vodíkem, zachycováním, využíváním a ukládáním uhlíku a dalších řešení a zároveň zajistit, aby z těchto investic měla celá ekonomika včetně průmyslu prospěch.

Pro ČR jako průmyslovou zemi musí být v případě jakkoliv nastaveného cíle zajištěn dostatek nevratných finančních prostředků, tj. zejména pokračování Modernizačního fondu (ve stejném nebo vyšším objemu finančních prostředků), možnost maximálního využití výnosů z povolenek, pokračování strukturálních a kohezních fondů, Fondu spravedlivé transformace a podobně. Vzhledem k rozdílným podmínkám v členských státech nebudou čistě evropské nástroje typu Inovačního fondu zdaleka postačující.

Celé stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR včetně konkrétních doporučení naleznete zde.

Sdílet článek:

Skip to content