Novostavby v bezemisním standardu a více renovací

Členské státy dnes odsouhlasily revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Již 12. března prošla revize hlasováním na plénu Evropského parlamentu. Byl tak prakticky dokončen legislativní proces, který započal zveřejněním návrhu v rámci druhé části balíčku Fit for 55 z 15. prosince 2021 a na jehož velké části se podílelo české předsednictví v druhé polovině roku 2022.

Směrnice řeší dekarbonizaci budov, jakožto jednoho z největších spotřebitelů energie v EU. Spolu s dalšími částmi balíčku kombinují dva přístupy k dekarbonizaci budov:

Směrnice řeší jak novostavby, tak stávající budovy a jejich renovace – právě stávající budovy totiž z hlediska spotřeby energie a jejich dekarbonizace představují největší výzvu. Přes 80 % stávajících budov tu totiž bude stát i v roce 2050, kdy by mělo dojít ke snížení emisí prakticky na nulu.
 

Renovace

Dle nové legislativy přijme každý stát svou vlastní vnitrostátní trajektorii vedoucí ke snížení průměrné spotřeby primární energie obytných budov o 16 % do roku 2030 a 20-22 % do roku 2035. Výběr budov a přijatých opatření zůstává na členských státech. Alespoň 55 % snížení ale musí být dosaženo u energeticky nejnáročnějších budov.

U nerezidenčních budov mají členské státy zajistit zlepšení u těch energeticky nejnáročnějších budov  prostřednictvím minimálních standardů energetické náročnosti (MEPS). Cílem bude renovovat 16 % energeticky nejnáročnějších budov do roku 2030, potažmo do roku 2033 renovovat 26 % takovýchto budov. I zde Ministerstvo průmyslu a obchodu čeká nelehká úloha určení těch energeticky nejhorších budov, kterých se to týká, a případných výjimek. Zdaleka ne všechny budovy totiž mají průkaz energetické náročnosti (PENB), který energetickou náročnost budov hodnotí.

Renovované budovy by měly vedle PENBu dostat taktéž svůj renovační pas, tedy jakýsi návod či soubor opatření, které s danou budou lze provést tak, aby mohla být do roku 2050 taktéž v bezemisním standardu. 

Novostavby

Zpřísní se pravidla i pro novostavby. Od roku 2020 musely novostavby v celé EU i v Česku splňovat tzv. standard budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Postupný náběh povinnosti v ČR od roku 2018 je dobře vidět na přiložených grafech, kde se proměňuje energetická náročnost novostaveb obytných budov v ČR1.

Nová směrnice tento standard zpřísňuje a od roku 2028 zavádí nový bezemisní standard (zero-emission building, ZEB). Od ledna 2028 bude platit pro budovy ve veřejném vlastnictví a od ledna 2030 i u ostatních budov jak rezidenčních, tak nerezidenčních.

Bezemisní budovy mají mít vysoký energetický standard, potřebovat na svůj provoz malé množství energie (a tedy i emisí) a na místě nemají produkovat žádné emise z fosilních paliv. Přesné nastavení bude záležet na MPO a v českém prostředí bude pravděpodobně vycházet ze stávajících parametrů pro NZEB. Tzn. budovy nebudou muset být ostrovní systémy, ale svou spotřebu fosilní energie odebranou ze sítě (skrze např. elektřinu) budou muset kompenzovat vlastní výrobou na místě nebo výrobou prostřednictvím komunity.

Další požadavky

Budovy by měly být připraveny i na instalaci zařízení na využití solární energie. Tato zařízení by se měla od roku 2027 začít instalovat i na již existující veřejné budovy, u kterých to je technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné a později i na ostatní typy budov.

Podobně se počítá se zaváděním infrastruktury pro udržitelnou mobilitu – tedy nabíječky na elektromobily včetně řešení tzv. right-to-plug v bytových domech, kde mají členské státy odstraňovat překážky pro instalaci dobíjecích stanic např. v rámci společenství vlastníků jednotek.

Nově od roku 2025 již nebude možné dotačními penězi z evropských fondů podporovat kotle na fosilní paliva, které by se měly postupně začít vyřazovat z provozu. Využívání kotlů čistě na fosilní paliva pro vytápění a chlazení budov by mělo skončit do roku 2040. To nicméně nevylučuje instalaci plynových kotlů, neboť se počítá s přechodem od zemního plynu k biometanu či částečnou náhradou vodíkem.

 

Na MPO se již minulý týden začala oficiálně scházet pracovní skupina k transpozici směrnice. Na přijetí pravidel na úrovni členských států je 2 roky od uveřejnění znění směrnice v úředním věstníku. Lhůta by měla začít platit v nejbližších dnech.

Aktualizace 10. 5. 2024: Dne 8. 5. 2024 byla revidovaná směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU pod číslem (EU) 2024/1275.

  1. Požadavek na NZEB zjednodušeně odpovídal nejhůře energetické třídě „B“ v rámci PENB. I tak stále vidíme dokončované budovy v kategorii „C“, a to u těch budov, které měly vydáno stavební povolení před počátkem platnosti požadavku. []

Sdílet článek:

Skip to content