MPO spustilo výzvu pro provozní podporu kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo výzvu, která pomůže s odklonem od uhlí v teplárenství. Teplárny budou formou aukcí soutěžit o provozní podporu na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V Evropskou komisí schváleném programu bude dostupných 75 mld. Kč (3,2 mld. eur).

Podpora bude mít podobu výkupní prémie (bonusu) za každou MWh vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Výše bonusu bude stanovena na základě nabídkových řízení, s výjimkou malých zařízení (do 1 MWe), kde bude částka administrativně stanovena Energetickým regulačním úřadem na ročním základě.

První výzva pro rok 2024 k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je zveřejněna a vyhlášena od 2. 7. 2024. Podávání nabídek bude bude možné od 17. 7. 2024 do 20. 9. 2024. 

Celková hodnota nyní soutěženého instalovaného elektrického výkonu v této aukci je stanovena na hodnotu 1 280 MWe. Celkem chce MPO v průběhu let 2024 a 2025 podpořit zařízení na výrobu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem 3 090 MW, což pomůže nahradit uhelné zdroje.

Výše podpory bude přímo závislá na ceně energií, kdy při vysokých cenách bude výrobce finanční prostředky do systému podpor hradit, nikoliv čerpat. Úspěšné nabídky z řad středních a velkých zařízení budou mít právo čerpat aukční bonus po dobu 15 let od uvedení výrobny do provozu nebo dokončení její modernizace. Pokud bude hodinová cena vyšší než vysoutěžená referenční aukční cena, tak výrobce rozdíl vrací. Předpokládá se, že financování uvedené podpory bude vícezdrojové, a to z prostředků z dotace na provozní podporu ze státního rozpočtu, z regulovaných plateb v cenách elektřiny a eventuálního využití výnosů z dražeb emisních povolenek.

Druhem podporovaného paliva v nyní zveřejněné výzvě je biomasa, bioplyn, důlní plyn a zemní plyn za předpokladu splnění podmínky, že projekt bude schopen nahradit zemní plyn obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými plyny do roku 2050.

Maximální termín uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo dokončení modernizace výrobny elektřiny v této výzvě je stanoven do 31. prosince 2029.

Nyní vyhlášená výzva bude doplňovat již fungující dotační programy na modernizaci teplárenství např. z programu HEAT Modernizačního fondu.

Sdílet článek:

Skip to content