Evropská komise doporučuje pro rok 2040 cíl 90% snížení emisí

Evropská komise včera zveřejnila svá doporučení pro další klimatické cíle EU. Do roku 2040 by EU měla snížit emise skleníkových plynů o devadesát procent ve srovnání s rokem 1990.

To je nad úrovní lineární trajektorie dané již schválenými cíli pro rok 2030 (-55 %) a faktické klimatické neutrality v roce 2050. Jedná se o úvodní doporučení formou sdělení Komise, které vychází z doporučení vědeckého poradního výboru pro změnu klimatu a neobejde se bez zachytávání uhlíku. Komise počítá se záchytem asi 400 Mt CO2 v roce 2040 (pro srovnání: emise ČR jsou asi na úrovni 118 Mt). Bez tohoto záchytu by emise byly na úrovni asi -82 %. Do roku 2050 bude muset záchyt být ještě vyšší((Souběžně se sdělením k cíli pro rok 2040 vydala Komise i strategii pro průmyslové nakládání s emisemi (Industrial Carbon Management))).

Oficiální návrh vzejde až z pera nově složené Evropské komise a bude muset projít celým legislativním procesem. Ten bude navíc ovlivněn volbami do Evropského parlamentu v červnu letošního roku, po kterých vzejde nejen nový Evropský parlament, ale právě i nová Evropská komise.

Byť je cíl klimatické neutrality již schválený Právním rámcem pro klima, aktuální debata bude zejména o jeho splnitelnosti a zároveň zachování konkurenceschopnosti. Komise zdůrazňuje, že k dosažení cíle bude potřeba všech bez- a nízko-emisních technologií jako obnovitelných zdrojů, jaderné energie, úspor energie i systému pro zachytávání a ukládání uhlíku, kterému se Komise věnuje v samostatném sdělení. Samotné dílčí cíle pro OZE ani úspory energie součástí sdělení Komise nyní nejsou, ale je řečeno, že se splnění cíle neobejde bez „umožňujícího rámce“ („enabling framework“), což naznačuje, že mohou být součástí budoucího návrhu.

Pro průmysl bude klíčová právě konkurenceschopnost. Dopady na Česko jako zemi s rozvinutou průmyslovou základnou mohou být disproporčně vyšší. Svaz průmyslu nyní k návrhu tvoří pozici.

Aktualizace 26. 2. 2024: doplněna pozice SP ČR: SP ČR: Klimatický cíl pro rok 2040 nesmí poškozovat naši konkurenceschopnost.

Sdílet článek:

Skip to content